Regulamin serwisu Kwit dla sklepów chcących przyłączyć się do Kwit.pl

§1

Postanowienia ogólne

Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta, umożliwiającej przyłączenie swojego Sklepu internetowego do platformy Kwit.pl, prezentację oferty Klienta oraz możliwość pozyskiwania zleceń.

§2

Definicje

1. API – interfejs programistyczny Sklepu, pozwalający na wykonywanie takich funkcji jak: sprawdzanie aktualnej dostępności Towaru w Sklepie, wyliczanie kosztów dostawy dla zdefiniowanego zbioru Towarów, składanie zamówień w Sklepie, sprawdzanie statusu zamówienia w Sklepie.

2. Cennik – cennik za korzystanie przez Klienta z Usług. Cennik stanowi integralną część Umowy i jest opublikowany w Panelu Sprzedawcy;

3. Dodatkowa Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie w celu korzystania z Koszyka Kwit.

4. Informacje Handlowe – informacje zawierające w szczególności opis Towarów, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen Towarów, dotyczące warunków sprzedaży lub świadczenia poszczególnych Towarów na Witrynie Klienta, pozwalające na zawarcie przez Klienta z Użytkownikiem umowy sprzedaży. Informacje Handlowe są przekazywane przez Klienta za pośrednictwem Pliku Danych oraz zdefiniowane przez Klienta w Panel Sprzedawcy;

5. Instrukcja Integracji – dokument opisujący warunki techniczne oraz procedurę Integracji;

6. Integracja – proces technologiczny polegający na pobraniu danych z poprawnego Pliku Danych i udostępnieniu ich na stronach Kwit;

7. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i akceptację Regulaminu;

8. Konto – dostępny w ramach Panel Sprzedawcy moduł prezentujący saldo i rozliczenia płatności z tytułu korzystania przez Klienta z Serwisu.

9. Koszyk Kwit – pakiet oferowany przez Saving Cloud w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, poprzez który Klienci mogą korzystać z pakietu Starter Kwit oraz dodatkowo Użytkownicy mogą zawierać umowy sprzedaży określonych Towarów oferowanych przez Sklep Klienta za pośrednictwem Serwisu. Korzystanie z pakietu Koszyk Kwit podlega opłatom wskazanym w Cenniku;

10. Kupujący – Użytkownik, który w ramach narzędzia Koszyk Kwit dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Klienta;

11. Panel Sprzedawcy - aplikacja internetowa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie Informacją Handlową, oraz pokazująca wykaz transakcji dokonanych w Sklepie za pośrednictwem Kwit;

12. Partner - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, współpracująca z Saving Cloud na podstawie odrębnej umowy, promująca Serwis oraz ofertę Klienta;

13. Plik Danych – plik w jednym z formatów określonych w Instrukcji Integracji, pozwalający pozyskać od Klienta Informację Handlową i przedstawić ją na stronach Kwit. Dokument ten jest jedyną dopuszczalną formą przekazywania ofert od Klienta do Saving Cloud i jego przygotowanie jest niezbędne do korzystania przez Klienta z Serwisu. Plik musi być dostępny poprzez sieć Internet, a jego adres internetowy podany w Panelu Sprzedawcy;

14. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami;

15. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie, w szczególności poprzez podanie następujących danych: nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej (Klienci zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), numeru REGON, pełnego adresu kontaktowego wraz z nazwą kraju, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w imieniu Klienta w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do reprezentowania Klienta;

16. Saving Cloud – Saving Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000418695, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 521-362-83-05, REGON: 146035181

17. Serwis / Kwit – serwis dostępny w domenie internetowej www.kwit.pl, którego operatorem oraz administratorem jest Saving Cloud, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu Towarów oraz pośredniczeniu w sprzedaży Towarów poprzez udostępnienie miejsca do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sklepem;

18. Sklep – sklep internetowy Klienta pod unikalną domeną, korzystający z sieci Internet do przedstawiania ofert i zawierania transakcji;

19. Starter Kwit - pakiet umożliwiający przedstawienie ofert handlowej Sklepu na łamach Serwisu oraz na innych serwisach internetowych Partnerów.

20. Towar – usługi lub produkty oferowane przez Sklepy. Towary w przypadku produktów, muszą być fabrycznie nowymi produktami oraz muszą spełniać wszelkie wymagania ustawowe, a w przypadku produktów spożywczych, w szczególności wymagania określone ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.);

21. Umowa - umowa pomiędzy Klientem a Saving Cloud, zawarta na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki korzystania przez Klienta z Serwisu;

22. Usługi – usługi świadczone przez Saving Cloud, w ramach pakietu Starter Kwit oraz Koszyk Kwit;

23. Użytkownik – pojedynczy użytkownik internetu odwiedzający i korzystający z Serwisu;

24. Witryna – zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domenowym.

§3

Warunki zawarcia Umowy

1. Warunkiem korzystania z pakietu Starter Kwit jest dokonanie Rejestracji.

2. Warunkiem korzystania z pakietu Koszyk Kwit jest dokonanie Rejestracji oraz Dodatkowej Rejestracji.

§4

Rejestracja

1. Dokonanie Rejestracji oznacza złożenie zamówienia na Usługi w ramach pakietu Starter Kwit, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy Stron. Z tą chwilą Klient otrzyma dostęp do Panelu Sprzedawcy, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia oferty. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia bez podania przyczyny.

2. W trakcie Rejestracji lub po uzyskaniu dostępu do Panel Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną kopii następujących dokumentów: dokumentu rejestrowego firmy (kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki); kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy Klient prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji – kopii tych dokumentów. W przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Saving Cloud zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o przesłanie dodatkowych dokumentów, a niewskazanych powyżej, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Klienta. Klient będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Dopuszczalne formaty przesyłanych dokumentów to: .PDF, .PNG,.JPG Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów jest konieczne do zawarcia Umowy.

3. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Klient jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować je w Panelu Sprzedawcy. W przypadku aktualizacji danych dokonywanej po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać do Saving Cloud kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę danych. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w § 3.2. niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. W sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja, o których mowa w § 3.2. powyżej wygasło, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Saving Cloud i przesłania aktualnego zezwolenia lub koncesji. W przypadku zmiany danych Klienta, który korzysta z usług dodatkowych Saving Cloud, Klient jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z Saving Cloud. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie będzie pociągał za sobą rozwiązanie przez Saving Cloud Umowy w trybie natychmiastowym.

4. Klient jest zobowiązany do udostępnienia Saving Cloud Informacji Handlowej. W tym celu, Klient jest zobowiązany do zamieszczenia w Panel Sprzedawcy Pliku Danych, na zasadach określonych w dalszej części Regulaminu.

5. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego regulaminu oraz dokonania Integracji.

6. W ramach usług Starter Kwit, Saving Cloud umożliwia Użytkownikom możliwość bezpośredniego przekierowania na stronę www Klienta. Za pojedyncze przekierowanie pobierana jest opłata od Klienta o wysokości określonej w cenniku. Klient może na bieżąco monitorować liczbę przekierowań w Panelu Sklepu.

7. W trakcie współpracy Klient ma możliwość rozpoczęcia korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Saving Cloud. Pełna lista usług dodatkowych umieszczona jest w Panelu Sprzedawcy.

8. Korzystanie z usług dodatkowych może odbywać się na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie lub innych dokumentach określających zasady świadczenia tych usług dostępnych w Panelu Sprzedawcy. Saving Cloud ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług dodatkowych, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia dodatkowych usług albo nie daje rękojmi korzystania z dodatkowych usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług.

9. Wybór opcji potwierdzających wolę rozpoczęcia korzystania przez Klienta z usług dodatkowych jest możliwy od chwili zawarcia Umowy, określonej w § 4.5. niniejszego Regulaminu.

§5

Warunki prezentacji Informacji Handlowej Klienta

1. Saving Cloud umożliwi prezentację Towarów Klienta w Serwisie na podstawie aktualnej Informacji Handlowej dostarczonej w poprawnym Pliku Danych.

2. Klient zobowiązany jest do udostępniania aktualnej Informacji Handlowej. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść Informacji Handlowej oraz za jej zgodność z ofertą umieszczoną w jego Witrynie.

3. Techniczne wymagania niezbędne do prezentacji Informacji Handlowej Klienta w Serwisie zawiera Instrukcja Integracji dostępna w Serwisie.

4. Klient przygotowuje Plik Danych we własnym zakresie, dbając o to, by Towary, które mają być wskazane w Informacji Handlowej, były opisane w sposób umożliwiających ich jednoznaczną identyfikację podczas Integracji. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treść Pliku Danych nie narusza praw osób trzecich. Informacje Handlowe dotyczące pochodzenia Towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.

5. Klient wskazuje format i położenie Pliku Danych korzystając z Panel Sprzedawcy.

6. Plik Danych jest następnie pobierany przez mechanizmy Serwisu i łączony z bazą danych Serwisu. Częstotliwość pobierania Pliku Danych jest ustalana w przez Saving Cloud. Saving Cloud planuje pobierać Plik Danych na podstawie dziennej, jednakże nie gwarantuje takiej częstotliwości pobierania.

7. Warunkiem prezentacji Informacji Handlowej w Serwisie jest stworzenie powiązania między Informacją Handlową Klienta przekazaną w Pliku Danych a informacją o produkcie lub usłudze z bazy danych Kwit.

8. W przypadku nowych produktów, których nie ma jeszcze w bazie danych Serwisu, prezentacja Informacji Handlowej nastąpi po wprowadzeniu odpowiednich danych przez Saving Cloud. W związku z powyższym Serwis nie gwarantuje bezpośredniego pojawienia się takiego produktu w ofercie.

9. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie Informacji Handlowej raz umieszczonej w Pliku Danych do opisywania również produktów innych klientów oznaczonych takim samym kodem EAN.

10. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie opisu Informacji Handlowej umieszczonej przez innego Klienta w stosunku do produktu oznaczonego takim samym kodem EAN do opisywania własnych produktów.

11. Prezentacja Informacji Handlowej po kolejnych uaktualnieniach następuje w trybie określonym w § 5.2. – 5.8 powyżej.

12. Klient zobowiązany jest do realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z warunkami oferty wskazanymi w Informacji Handlowej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji wszelkich zamówień, złożonych przez Użytkownika bezpośrednio w Sklepie Klienta, bądź zamówień złożonych w ramach usługi Koszyk Kwit.

13. Zakazana jest prezentacja i reklama Informacji Handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści Informacji Handlowej nie mogą:

a. naruszać godności ludzkiej;

b. naruszać dobrego imienia Saving Cloud;

c. zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d. ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e. zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f. zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

g. sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

h. łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;

i. naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych;

j. promować systemu sprzedaży lawinowej;

k. wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia Towaru;

l. zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

14. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu Towarów, o których mowa w punkcie poprzednim Saving Cloud ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym i Umowę z Klientem rozwiązać lub zawiesić świadczenie Usług.

15. Akceptując niniejszy Regulamin, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego Informacji Handlowej, a w szczególności materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku Danych przez Saving Cloud do prezentacji oferty Towarów w Serwisie i serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych, a także dla innych potrzeb Serwisu.

16. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do prezentowania Użytkownikom zawartości wybranych kategorii dopiero po zadeklarowaniu przez nich pełnoletniości.

§6

Dodatkowa Rejestracja

1. Dokonanie Dodatkowej Rejestracji, oznacza złożenie zamówienia na Usługi w ramach pakietu Koszyk Kwit, Dodatkowa Rejestracja jest dostępna wyłącznie dla klientów którzy dokonali uprzednio Rejestracji. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia bez podania przyczyny. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia oferty Klienta w szczególności z przyczyn technicznych. Umowa o świadczenie usługi Koszyk Kwit zostaje zawarta w terminie określonym przez pracownika Saving Cloud po uprzedniej pomyślnej weryfikacji Klienta oraz spełnieniu wymogów określonych w pkt. 2. poniżej. Umowa o świadczenie usługi Koszyk Kwit zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. W ramach Dodatkowej Rejestracji, Klient jest zobowiązany do:

a. udostępnienia linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Sklep internetowy publikowanego przez Klienta na stronach internetowych Sklepu;

b. udostępnienia w Panelu Sprzedawcy informacji na temat akceptowanych form płatności;

c. udostępniania API („interfejsu programistycznego”) wraz z dokumentacją umożliwiającą:

1. sprawdzania kosztów dostawy dla zestawu produktów oraz kodu pocztowego;

2. sprawdzanie aktualnej dostępności produktów;

3. składanie zamówień w Sklepie Klienta;

4. sprawdzanie statusu zamówienia;

d. udostępnienie w Panelu Sprzedawcy informacji na temat form dostawy w postaci adresu internetowego pliku w formacie określonym w Instrukcji Integracji;

e. w przypadku braku dedykowanego API z punktu c), udostępnienia wszelkich informacji pozwalających na wykonywanie wymienionych w punkcie c) czynności poprzez stronę internetową Sklepu Klienta lub w wypadku składania zmówienia poprzez e-mail;

f. w przypadku niemożności opracowania pliku z punktu d), udostępnienia wszelkich informacji pozwalających na określenie zasięgu dostaw Sklepu;

g. prowadzenia sprzedaży jedynie Towarów.

3. Oferta Sklepu Klienta musi w szczególności spełniać następujące wymogi:

a. posiadać status dostępności w formie stwierdzenia tak/nie lub w formie stanów magazynowych;

b. Towary muszą mieć przypisany kod EAN;

c. nie może zawierać w szczególności Towarów:

1. z kategorii erotyka i pornografia,

2. finansowanych z nielegalnej działalności,

3. niedopuszczonych do obrotu przez przepisy prawa polskiego,

4. finansowych,

5. z kategorii broń,

6. z kategorii bilety,

7. które Saving Cloud uzna za szkodliwe lub dyskredytujące dla wizerunku swojej firmy.

4. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do odmówienia pośrednictwa w transakcji dotyczącej produktów wymienionych w ust. 3.c. wyżej.

5. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do decydowania, które Sklepy Klienta przystąpią do usługi Koszyk Kwit, oraz które oferty Sklepu Klienta będą wyświetlane w usłudze Koszyk Kwit.

§7

Opis usługi Koszyk Kwit i zasady jej świadczenia przez Saving Cloud

1. Saving Cloud w ramach Serwisu, umożliwia Klientom zawieranie umów sprzedaży, określonych Towarów na zasadach określonych w niniejszym dokumencie i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe. Saving Cloud nie jest stroną transakcji dokonywanych pomiędzy Kupującymi a Klientami i nie gwarantuje, że Kupujący mają możliwość zawarcia umowy sprzedaży Towaru oferowanego przez Klienta.

2. Kupujący poprzez wybranie Towaru ma możliwość nabycia oferowanego przez Sklep Towaru za stałą z góry oznaczoną przez Klienta cenę. Klient jest związany treścią zawartą w opisie Towaru, a warunki danej transakcji zawarte w jej opisie nie mogą ulec zmianie w stosunku do Kupujących, którzy złożyli zamówienie. Klient może aktualizować treść ofert prezentowanych w Serwisie, a w szczególności ceny Towarów, udostępniając Saving Cloud aktualny Plik Danych. Informacja Handlowa zostanie zaktualizowana w oparciu o ten Plik Danych. Do czasu zintegrowania nowego Pliku Danych, Kupujących obowiązują warunki transakcji zawarte w opisie Towaru.

3. Do ceny Towaru są doliczane wyliczone przez udostępnione API Sklepu koszty dostawy. Wyliczone koszty dostawy na podstawie podanych przez Klienta informacji w ostatnio pobranym Pliku Danych są wiążące i ostateczne.

4. W ramach usługi Koszyk Kwit dostępne są dla Kupujących następujące sposoby płatności za Towar:

a. płatność przelewem (przedpłata);

b. płatność za pobraniem.

5. W chwili złożenia zamówienia przez Kupującego na stronach Serwisu, Saving Cloud automatycznie przekazuje zamówienie poprzez udostępnione przez Sklep API lub w określonych wypadkach poprzez wysłanie e-maila z treścią zamówienia na określony przez Sklep adres. Klient jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub jego odrzucenia niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania powiadomienia. Klient może odrzucić zamówienie tylko w uzasadnionych przypadkach. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do kontaktowania się ze Sklepem Klienta w sprawie realizacji danej transakcji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w realizacji transakcji, a w szczególności w przypadku braku dostępności zamówionego Towaru, opóźnienia w realizacji transakcji lub innych, Klient jest zobowiązany indywidualnie poinformować Kupującego oraz Saving Cloud.

6. Kupujący otrzymuje w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia do realizacji zamówienia przez Sklep, z którego pochodzą Towary, po uprzednim potwierdzeniu rodzaju płatności, rodzaju dostawy i potwierdzeniu przez Klienta przyjęcia zamówienia do realizacji. W otrzymanym potwierdzeniu znajduje się informacja o statusie zamówienia w Sklepie z które pochodzą Towary. Moment zmiany tego statusu na 'Zaakceptowane', o czym Klient zostanie poinformowany osobnym potwierdzeniem uznaje się za chwilę zawarcia umowy sprzedaży Kupującego z Klientem. Brak otrzymania potwierdzenia o zmianie statusu na 'Zaakceptowane' oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. Po zawarciu umowy dalszy tok postępowania kontrahentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

7. Klient nie może wyłączyć ani ograniczyć praw konsumenckich przysługujących Kupującym, a w szczególności prawa odstąpienia od umowy wynikającego z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę powstałą przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22 poz. 271).

8. W celu uzyskania zwrotu pobranej prowizji od zawartej umowy sprzedaży wymienionej w Cenniku, co do której Kupującego skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 3.7. powyżej, Klient jest zobowiązany do przesłania Saving Cloud oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz kopię potwierdzenia zwrotu opłaty za zwrócony Towar Kupującemu. Decyzja o zwrocie prowizji jest uzależniona od indywidualnej decyzji Saving Cloud.

9. Saving Cloud wylicza koszty dostawy zamówień realizowanych przez Sklepy Klienta na podstawie API udostępnionego przez Klienta w Panel Sprzedawcy.

§8

Prawa i obowiązki Klienta

1. Saving Cloud w ramach współpracy umożliwi prezentacje i reklamę ofert Towarów Klienta w Serwisie, korzystanie z dodatkowych usług co do których dokonał rejestracji zgodnie z Regulaminem lub innym dokumentem oraz otrzymywanie od Serwisu koniecznego doradztwa i informacji w zakresie Integracji i współpracy z Serwisem.

2. Klient w ramach usługi Koszyk Kwit jest uprawniony do korzystania z niej na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawierania umów sprzedaży z Użytkownikami.

3. Klient w ramach współpracy zobowiązuje się do:

a. podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Saving Cloud;

b. realizowania zobowiązań wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w przypadku usługi Koszyk Kwit Klient jest związany treścią zawartą w opisie Towaru prezentowanego w Serwisie stanowiącą ofertę zawarcia umowy;

c. posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń;

d. udzielenia wszelkich informacji niezbędnych w celu dokonania Integracji;

e. wyświetlania na stronach Sklepu Klienta aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz inne elementy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271);

f. udostępnienia Serwisowi Informacji Handlowej, a w przypadku usługi Koszyk Kwit również linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Sklep publikowany przez Klienta na stronach internetowych;

g. poddawania swoich usług i produktów ocenie Użytkowników, wyrażanych w formie subiektywnych opinii publikowanych na łamach Serwisu oraz stronach Partnerów;

h. realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z przekazaną Informacją Handlową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Kupującego;

i. powstrzymania się od działań mających na celu manipulowanie wiarygodnością swoją i innych Klientów, a w szczególności poprzez inspirowanie działań mających na celu wystawianie pozytywnych opinii własnemu przedsiębiorstwu i negatywnych przedsiębiorstwom konkurencyjnym, a także wchodzenie w porozumienia z innymi Klientami w celu wzajemnego oddziaływania na wiarygodność własną i innych podmiotów;

j. powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza, a także działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu bez pisemnej zgody Saving Cloud;

k. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;

l. przestrzegania wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów;

m. przestrzegania wszelkich przepisów regulujących jego działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia Sklepu, w tym przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisów Kodeksu Cywilnego, przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych.

n. realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z ofertą prezentowaną w Serwisie, w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem usługi Koszyk Kwit i obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz. U. 2000, nr 22, poz. 271) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204);

o. wyświetlania na stronach internetowych Sklepu Klienta aktualnych informacji na temat Klienta(sprzedawcy Towarów) zawierających w szczególności: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail, numer rejestracyjny działalności gospodarczej Klienta, aktualny regulamin świadczenia usług przez Klienta oraz inne elementy wynikające z obowiązujących przepisów prawa, a przede wszystkim ustaw wskazanych w literze a powyżej. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu i Regulaminu świadczenia usług przez Serwis dla Użytkowników prezentowanego na stronach Serwisu zastosowanie mają postanowienia tego ostatniego;

p. udostępnienia Saving Cloud Informacji Handlowej oraz linków prowadzących do regulaminu świadczenia usług przez Klienta publikowany na stronach internetowych Sklepu.

4. Klientowi nie wolno korzystać z hasła dostępowego do Panel Sprzedawcy należącego do innego Klienta ani udostępniać swojego hasła dostępowego innym osobom, za wyjątkiem udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Klienta do działania w jego imieniu. Saving Cloud nie odpowiada za nieprawidłowe dysponowanie hasłami i udostępnianie danych do logowania osobom wskazanym przez Klienta.

5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach Serwisu, a w przypadku usługi Koszyk Kwit, Klient jest związany ofertą prezentowaną w Serwisie.

6. Przystępując do współpracy i w okresie współpracy Stron, Klient zobowiązuje się do nie wykonywania bez zgody Saving Cloud usług konkurencyjnych do Kwit, a także na użytek własny, o ile prowadzi działalność opisaną poniżej. Za działalność konkurencyjną uważa się w szczególności działalność każdego podmiotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jego granicami, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, prowadzoną w dowolnej formie organizacyjnej, polegającą na prowadzeniu Serwisu porównującego ceny produktów i/lub usług w sklepach internetowych.

7. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

§9

Prawa i obowiązki Saving Cloud

1. W ramach współpracy Saving Cloud zobowiązuje się do:

a. prezentacji Informacji Handlowych Klienta w Serwisie przekazanych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz dokumentacji użytkowej Integracji, z zastrzeżeniem Integracji tylko tych ofert Klienta, przekazanych w Pliku Danych, które spełniają wymogi określone przez Saving Cloud;

b. udostępnienia Klientowi dokumentacji użytkowej Usługi w postaci pomocy online;

c. świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem;

d. zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy;

e. aktualizacji Informacji Handlowej Klienta, w szczególności informacji na temat cen oferowanych produktów. Aktualizacja będzie przeprowadzana z częstotliwością ustaloną przez Saving Cloud.

2. W ramach współpracy Saving Cloud ma prawo do:

a. dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usług;

b. prezentacji Informacji Handlowej Klienta oraz innych materiałów przekazanych Saving Cloud w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych;

c. odmowy wykonania Usług i/lub prezentacji w Serwisie jakichkolwiek treści lub materiałów, o których mowa w §5.13 oraz § 6.3 powyżej;

d. uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia danych podanych przez Klienta oraz przesłania dokumentacji, o której mowa w §4.2. niniejszego Regulaminu;

e. prezentacji w Serwisie tylko produktów spełniających wymogi wymienione w §2.20.

3. Saving Cloud nie ponosi odpowiedzialności za:

a. zawartość stron internetowych Sklepu Klienta;

b. zachowania Klienta oraz osób odwiedzających jego Sklep;

c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Klienta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych w Sklepie Klienta za pośrednictwem Serwisu;

d. następstwa działań Klienta lub Użytkowników, stanowiących naruszenie prawa lub/i niniejszego Regulaminu;

e. jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w Sklepie. Saving Cloud w miarę możliwości stara się weryfikować dane dotyczące Towarów i podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z Regulaminem działań;

f. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie za pośrednictwem Serwisu;

g. zdolność Klienta do sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie oraz zdolność Kupującego do zakupu Towarów;

h. wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie za pośrednictwem Serwisu;

i. zakłócenia w realizacji Usług spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku Danych lub spowodowanych korzystaniem z Panel Sprzedawcy niezgodnie z zaleceniami umieszczonymi w dokumentacji użytkowej Usług;

j. straty wynikające z przerw w działaniu Serwisu;

k. straty wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych powodów od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na prezentację Informacji Handlowej;

l. skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panel Sprzedawcy osobom trzecim;

m. treść Informacji Handlowej ani za zgodność Informacji Handlowej z ofertą prezentowaną w Witrynie Klienta;

n. błędy w prezentacji Informacji Handlowej Klienta będące następstwem błędów Klienta w aktualizacji danych;

o. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Saving Cloud, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług;

p. błędne przekierowania z Serwisu do Sklepu Klienta powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku Danych przez Klienta;

q. z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług.

4. Saving Cloud ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści.

5. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do usunięcia Sklepu/ów Klienta lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panel Sprzedawcy, zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panel Sprzedawcy. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 6. i 7. poniżej oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

6. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu Klienta są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne lub gdy Saving Cloud uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze Informacji Handlowej i/lub związanej z nimi działalności Klienta albo gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Saving Cloud lub w inny sposób szkodzą Saving Cloud, Saving Cloud może usunąć Sklep/y Klienta albo zawiesić świadczenie Usług - na czas określony lub nieokreślony.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Saving Cloud.

8. Klient, którego Sklep został usunięty, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Saving Cloud.

9. Saving Cloud posiada wgląd do wszystkich operacji Klienta w ramach Usług.

§10

Warunki finansowe

1. Za Usługi są pobierane opłaty wymienione w Cenniku.

2. Saving Cloud będzie wystawiać faktury za Usługi na podstawie miesięcznej, za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu.

3. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez KIienta przesyłania faktur w drodze elektronicznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528) na zdefiniowany w Panelu Sprzedawcy adres e-mail.

4. Do każdej faktury wystawionej przez Saving Cloud zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

5. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panel Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji nowego Cennika przesyłając do Saving Cloud oświadczenie w formie wskazanej w § 13.5 poniżej o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Cennika. Niedostarczenie do Saving Cloud odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Cennika Saving Cloud odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Saving Cloud informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje Cennik sprzed dokonanej zmiany.

§11

Postępowanie reklamacyjne

1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Koszyk Kwit.

2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch tygodni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@kwit.pl.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na skrzynkę e-mailową kontakt@kwit.pl.

5. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

a. imię i nazwisko, nazwę Sklepu, domenę internetową Sklepu oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;

b. przedmiot reklamacji,

c. okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Saving Cloud zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Saving Cloud rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Saving Cloud, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Klienta.

9. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§12

Odpowiedzialność

1. Saving Cloud nie jest stroną transakcji, a jedynie platformą handlową, w ramach której udostępnia miejsce do zawierania umów sprzedaży, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady zakupionego Towaru oraz nie odpowiada za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie umowy zawartej pomiędzy Kupującym a Klientem, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Klienta. Saving Cloud, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności, za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach usługi Koszyk Kwit, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta, jak również za nie zawarcie przez Kupujących i Klienta umowy.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach usługi Koszyk Kwit, a w szczególności:

a. realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego;

b. za zgodność wykonania umowy z treścią oferty prezentowanej w Serwisie;

c. z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach usługi Koszyk Kwit;

d. z tytułu rękojmi, gwarancji jak i za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa;

e. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i zgodność z opisem prezentowanym w Serwisie przez Klienta oraz zdolność Klienta do ich sprzedaży.

3. W przypadku niedostarczenia przez Klienta Kupującemu zamówionego Towaru/ów, mimo dokonania zapłaty lub wybrania opcji dostawy za pobraniem przez Kupującego, Saving Cloud ma prawo żądać od Klienta w każdym takim przypadku kary umownej w wysokości dziesięciokrotności prowizji wskazanej w Cenniku za dane zamówienie.

4. Saving Cloud nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji Usług wynikające z przyczyn niezależnych od Saving Cloud, w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.

§13

Rozwiązanie Umowy i zawieszenie świadczenia Usług

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

2. Każdej ze Stron przysługuje również prawo do rozwiązania Umowy wyłącznie w zakresie danej usługi dodatkowej, włączając w to usługę Koszyk Kwit. Przepisy niniejszego § 13 stosuje się odpowiednio.

3. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Saving Cloud postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w terminie 15 dni liczonego od daty jego doręczenia oraz w sytuacji opisanej w § 13.10 poniżej.

4. Umowa z Klientem może zostać rozwiązana w przypadkach określonych w niniejszym pkt. §13 oraz w pozostałych przypadkach, wskazanych w Regulaminie.

5. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w wyniku oświadczenia przesłanego pocztą – przesyłką za potwierdzeniem odbioru, po uprzednim przesłaniu go pocztą elektroniczną.

6. Umowa może zostać rozwiązana przez Saving Cloud ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie, a w szczególności w przypadku:

a. gdy Klient narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa;

b. gdy stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Klienta, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu;

c. gdy dane, o których mowa w §4.2 Regulaminu, zostały przez Klienta usunięte w trakcie korzystania z Usług, a także stwierdzono podanie przez Klienta danych niepełnych, nieprawdziwych bądź niekatulanych;

d. gdy Klient nienależycie realizuje zamówienia, składane przez Użytkowników lub w ramach usługi Koszyk Kwit;

e. gdy oferta prezentowana przez Klienta narusza prawa osób trzecich lub obowiązujące prawo;

f. gdy Sklep Klienta uzyska więcej niż 10% skarg od Użytkowników dotyczących jego działalności w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji albo też w przypadku anulowania co najmniej 10% transakcji w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji;

g. gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Saving Cloud lub w inny sposób szkodzą Saving Cloud.

h. gdy Klient zalega z płatnością za okres dłuższy niż 30 dni;

7. Niezależnie od rozwiązania współpracy Klient jest zobowiązany zrealizować zamówienia złożone przez Kupujących, które zostały złożone przed datą rozwiązania współpracy z Saving Cloud. Saving Cloud przysługuje prawo do zawieszenia świadczenia usług w każdym czasie, a w szczególności w przypadku:

a. stwierdzenia zagrożenia naruszenia prawa bądź postanowień niniejszego Regulaminu;

b. zaleganie przez Klienta z płatnością za okres dłuższy niż 30 dni

c. zagrożenia należytego realizowania zamówień składanych przez Użytkowników;

d. zagrożenia naruszenia interesu Saving Cloud.

8. Punkt 6. niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania przez Saving Cloud Umowy w trybie natychmiastowym.

9. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Saving Cloud, Klient nie może ponownie nawiązać współpracy z Serwisem, bez uprzedniej zgody Saving Cloud.

10. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości świadczenia Usług dla niektórych kategorii Towarów lub określonych Towarów. O powyższym fakcie Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient, którego powyższe wyłączenie dotyczy, może ograniczyć Informację Handlową do kategorii Towarów lub Towarów, które nie są wyłączone lub rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym.

11. Niezależnie od rozwiązania współpracy lub zawieszenia świadczenia Usług Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania będące podstawą do rozwiązania współpracy lub zawieszenia świadczenia Usług, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność względem Saving Cloud.

§14

Ochrona danych osobowych

1. Saving Cloud jako Administrator Danych Osobowych dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji oraz w Panel Sprzedawcy są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Serwisu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy Klient spełnia wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

3. Klient w momencie Rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Saving Cloud, na warunkach określonych w pkt. 10 niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Saving Cloud o świadczonych przez nią usługach oraz usługach Partnerów, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204).  Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej od Saving Cloud.

4. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Klienta będą przetwarzane zgodnie ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.

5. Saving Cloud ma prawo do opublikowania nazwy, logo firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient uprzednio nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.

§15

Ochrona praw autorskich

1. Klient gwarantuje, że jego firma, wyroby oraz świadczone przez niego usługi nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych. Dotyczy to również materiałów dostarczanych przez Klienta Saving Cloud. Klient oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych i zdjęć służących do oznaczania produktów i usług oferowanych w Sklepie oraz do oznaczania samego Sklepu.

2. Klient przystępując do współpracy wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Saving Cloud wszelkich materiałów, o których mowa w § 15.1 powyżej, w celu prezentacji Towarów oraz Informacji Handlowej oraz w celu stworzenia bazy danych Towarów prezentowanych w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych.

3. Wszelkie prawa do Serwisu i jego zawartości, a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Klienta i Serwisu stanowią wyłączną własność Saving Cloud.

4. Poprzez dostarczenie materiałów, w szczególności zdjęć Towarów przez Klienta na rzecz Saving Cloud, Klient udziela Saving Cloud bezpłatnej licencji, do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju do używania zdjęć w technice cyfrowej w celu prezentacji Towarów oraz Informacji Handlowej oraz w celu stworzenia bazy danych Towarów prezentowanych w Serwisie, serwisach Partnerów oraz w innych serwisach internetowych.

§16

Postanowienia końcowe

1. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Regulaminu wchodzi w życie począwszy od 26.01.2015

2. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panel Sprzedawcy adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie zmian. Nowa wersja Regulaminu zostanie udostępniona na stronach Serwisu. Klient może zapoznać się ze zmianami Regulaminu i odmówić ich akceptacji przesyłając do Saving Cloud oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 9 o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Regulaminu. Niedostarczenie do Saving Cloud odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Regulaminu do Saving Cloud odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Saving Cloud informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu sprzed dokonanej zmian.

3. Przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić tylko i wyłącznie za pisemną zgodą Saving Cloud.

4. Klient zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do Saving Cloud przez osoby trzecie, a w szczególności z tytułu naruszenia ich praw w związku treściami udostępnionymi przez Saving Cloud w Serwisie, a przekazanymi przez Klienta, z tytułu niewywiązania lub nienależytego wywiązania się z umowy zawartej z Kupującym, wstąpi do sprawy w miejsce Saving Cloud lub przystąpi do sprawy po stronie Saving Cloud jako interwenient uboczny. Klient zwróci Saving Cloud na jego pierwsze żądanie, wszelkie poniesione przez Saving Cloud wydatki związane z ewentualnym postępowaniem sądowym, w tym w szczególności wydatki poniesione na opłacenie zastępstwa procesowego, doradztwa prawnego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

5. Klient uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Saving Cloud. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z Usług do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z Usług w sposób określony niniejszym Regulaminem.

6. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z Saving Cloud, Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 90 dni od podjęcia negocjacji, Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Saving Cloud.

7. Prawem właściwym dla umów zawartych z Saving Cloud jest prawo polskie.

8. W kwestiach nieuregulowanych w umowach zawartych z Saving Cloud zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeks cywilny.

9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

CENNIK

Usługa Cena
Pojedyncze przekierowanie 0,15 zł / szt.