Regulamin Partnera Serwisu Kwit

(dalej „Regulamin”)

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Regulamin jest dokumentem uzupełniającym w stosunku do Regulaminu Użytkownika serwisu Kwit (dostępnego pod adresem: https://kwit.pl/regulamin ) (dalej: „Regulamin Użytkownika”) i jako do takiego mają do niego zastosowanie wszelkie definicje oraz odpowiednie zastosowanie wszelkie postanowienia Regulaminu Użytkownika, które nie zostały wprost wyłączone w Regulaminie. W przypadku jednak niezgodności zapisów Regulaminu Użytkownika z niniejszym Regulaminem pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

1.2. W rozumieniu Regulaminu „Partner” Oznacza osobę, która dokonując rejestracji jako Partner, zaakceptowała Regulamin i która korzysta z funkcjonalności Serwisu udostępnianych na zasadach wskazanych w Regulaminie. Partnerem może zostać jedynie Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik.

1.3. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki współpracy Serwisu Kwit i Partnerów.

1.4. Akceptacja niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z akceptacją Regulaminu Użytkownika.

1.5. Partner oświadcza, iż jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą, w zakresie której zawiera umowę, o której mowa w ustępie 1.6. poniżej.

1.6. Z chwilą potwierdzenia rejestracji z zastrzeżeniem punktu 1.7. poniżej dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Partnerem a Administratorem, której przedmiotem jest współpraca Partnera i Serwisu na zasadach wskazywanych w niniejszym Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez usunięcie konta Partnera, na zasadach opisanych w punkcie 8 Regulaminu Użytkownika, jak również na wskutek naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, przepisów prawa, dobrych obyczajów, zasad współżycia społecznego oraz w każdym wypadku, w którym dalsze jej obowiązywanie sprzeczne byłoby z interesem i celami Administratora. Administrator zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych wprowadzonych przez Partnera w ramach Serwisu Kwit lub podczas rejestracji, do czasu zrealizowania wszystkich wiążących go zobowiązań.

1.7. Dla skutecznego zawarcia umowy konieczne jest wskazanie przez Partnera zakresu jej obowiązywania (usług, które obejmuje). Na podstawie niniejszego Regulaminu umowa obejmować może:

1.7.1. usługę „Kup w Kwit.pl” (dalej: „KwK”);

1.8. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z wypłatą jakichkolwiek świadczeń na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności wszelkie koszty przekazów bankowych, należności publicznoprawnych oraz wszelkiego innego rodzaju opłaty obciążają Partnera. Administrator uprawniony jest również do dokonania stosownych potrąceń z należnego Wynagrodzenia.

1.9. Administrator może odmówić wypłaty Wynagrodzenia, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo naruszenia przez Partnera postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, prawa polskiego lub jakichkolwiek innych zobowiązań wiążących Administratora.

1.10. Zawierana na podstawie niniejszego Regulaminu umowa jest umową nienazwaną. W szczególności Administrator i Partnerzy potwierdzają, iż ich wolą nie było zawarcie umowy o dzieło, zlecenia, agencji czy jakiejkolwiek innej, która nakładać mogłyby na Administratora zobowiązania wykonywania funkcji płatnika składek w rozumieniu art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 poz. 749 t. j. ze zm.) w związku z czym Administrator nie oblicza, pobiera i nie odprowadza za Partnera do właściwych organów jakichkolwiek zaliczek czy składek. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego i ubezpieczeniowego związanych z osiąganiem przychodów z umowy zawieranej na podstawie niniejszego Regulaminu.

1.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości związane z rozliczaniem w ramach niniejszego Regulaminu, z przyczyn leżących po stronie Partnera.

1.12. Niezależnie od postanowień zawartych w punktach poniższych, wypłata jakichkolwiek świadczeń w stosunku do osób będących płatnikami podatku VAT i rozpoczęcie biegu terminów do tej wypłaty uzależnione są od wystawienia i przesłania Administratorowi faktury VAT spełniającej wymogi powszechnie obowiązującego prawa wraz z uwierzytelnionym potwierdzeniem zarejestrowania Partnera jako podatnika podatku od towarów i usług.

2. Usługa „Kup w Kwit.pl”

2.1. KwK polega na tym, że Partner będzie udostępniał na swojej stronie internetowej (serwisie, blogu etc.) link oznaczony logiem Serwisu i napisem „Kup w Kwit.pl” (dalej: „Link”), na którym kliknięcie powodować będzie przekierowanie na strony Serwisu.

2.1.1. Wstawienie linku polega na wstawieniu odpowiedniego kodu składającego się z części przekierowującej oraz identyfikującej adres witryny internetowej Partnera, z której przekierowanie nastąpiło (dalej: „Kodu”).

2.1.2. Administrator zapewnia Partnerowi pomoc techniczną przy tworzeniu Linku polegającą na przekazaniu po rejestracji Partnera i przez niego akceptacji usługi KwK Kodu wraz z instrukcją dotyczącą poprawnego zainstalowania.

2.2. W przypadku, gdy Użytkownik zostanie bezpośrednio przeniesiony na stronę Serwisu za pośrednictwem Linku i następnie bezpośrednio i skutecznie dokona za pośrednictwem Serwisu zakupów, Partnerowi, z zastrzeżeniem punktów poniższych przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 20% prowizji netto otrzymanej przez Administratora od Sprzedawcy (dalej: „Wynagrodzenie”).

2.2.1. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż współpraca Administratora z poszczególnymi Sprzedawcami unormowana jest na różnorakich zasadach i umowach oraz to, iż nie każda z nich przewiduje wypłatę dla Administratora prowizji. Wypłata Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 2.2. powyżej uwarunkowana jest od tego, czy sam Administrator na podstawie zawartych porozumień uprawniony jest do otrzymywania prowizji.

2.2.2. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż w razie jakichkolwiek reklamacji, odstąpienia, czy jakichkolwiek innych zwrotów zakupów dokonanych za pośrednictwem Serwisu, które skutkować będą, w myśl porozumień łączących Administratora i poszczególnych Sprzedawców, brakiem obowiązku zapłaty należnej Administratorowi prowizji, Partnerowi również nie przysługuje Wynagrodzenie. Administrator uprawniony jest do korekty listy, o której mowa w pkt. 2.2.3.

2.2.3. Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż treści poszczególnych postanowień zawieranych pomiędzy Administratorem a Sprzedawcami, stanowią informacje poufne, których udostępnienie Partnerowi nie będzie możliwe. Partner będzie na bieżąco miał możliwość sprawdzenia należnej mu pełnej sumy Wynagrodzenia wraz z listą transakcji stanowiących podstawę dla obliczenia Wynagrodzenia w Panelu Partnera, do którego dostęp możliwy będzie po zalogowaniu się w Serwisie.

2.2.4. Dla uniknięcia wątpliwości, Partner przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, iż Wynagrodzenie należne mu będzie (z zastrzeżeniem innych postanowień części ogólnej Regulaminu oraz pkt. 2.2. i następnych) jedynie za zakupy dokonane bezpośrednio po przeniesieniu Użytkownika za pośrednictwem Linku na stronę Serwisu. W szczególności każde kolejne zakupy dokonane przez tego samego Użytkownika w Serwisie, ale już z pominięciem Linku, nie stanowią podstawy dla naliczenia Wynagrodzenia.

2.2.5. Kwota całościowego Wynagrodzenia należnego Partnerowi każdorazowo wypłacona może być jedynie po przekroczeniu przez nią pułapu 200 PLN i płatna jest na konto bankowe podane przez Partnera w wiadomości e-mail dotyczącej wydania dyspozycji do płatności Wynagrodzenia.

2.2.6. Płatność Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem punktu 1.11. zrealizowana będzie w terminie 14 dni roboczych od dnia wydania takiej dyspozycji przez Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej (tj. wysłania wiadomości e-mail z prośba o płatność wynagrodzenia na adres kontakt@kwit.pl)oraz spełnienia warunku wskazanego w pkt. 2.2.5 oraz otrzymania przez Kwit prowizji od Sprzedawcy za transakcje, będące przedmiotem naliczania Wynagrodzenia. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Administratora.

2.3. Administrator uprawniony jest w każdym czasie do zupełnego wyłączenia, zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania usługi KwK, jak również do dokonania tego w stosunku do każdego z Partnerów bez podawania przyczyny. Równoznaczne jest to z rozwiązaniem umowy, o której mowa w pkt. 1.6. w zakresie dotyczącym usługi KwK.

2.3.1. W razie zaistnienia przypadku, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Partnerowi przysługuje prawo do żądania naliczonego do momentu zaistnienia powyższej sytuacji Wynagrodzenia w sytuacji, w której jego kwota wynosi co najmniej 100 PLN, przy czym nie może ona przekraczać ewentualnych kosztów, o których mowa w punkcie 2.2.5.

2.3.2. Dla ustalenia obowiązku Serwisu do dokonania zapłaty postanowienia pkt. 2.2., 2.2.2., 2.2.4, 2.2.5., 2.2.7., z zastrzeżeniem pkt. 2.3.1., stosuje się.

3. Odpowiedzialność

3.1. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek treści zgromadzone na stronach innych niż Serwis. W szczególności wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora za treści udostępniane za pośrednictwem stron Sprzedawców, Partnerów, Zleceniobiorców i Użytkowników.

3.2. Administrator nie odpowiada za błędne działanie Kodu lub Linku będące efektem niezastosowania się do wskazówek Administratora lub ich niewłaściwego zastosowania, jak również za niewłaściwe wklejenie lub zainstalowanie Kodu lub Linku przez Partnera.

3.3. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek naruszenia przez Partnera niniejszego Regulaminu, Regulaminu Użytkownika, Regulaminu serwisu Kwit dla sklepów (dostępnego pod adresem: https://kwit.pl/regulamin_dla_sklepow ) lub naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku dopuszczenia się naruszenia, Partner zobowiązany jest do podjęcia wszelkich kroków faktycznych i prawnych zmierzających do uwolnienia Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności.

3.4. Powyższe dotyczy w szczególności naruszenia stosowanych odpowiednio postanowień punktów 5, 6, 7, 8, 9 Regulaminu Użytkownika.

4. Postanowienia końcowe.

4.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://kwit.pl/regulamin_dla_partnerow .

4.2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2014.