Regulamin serwisu Kwit dla zakladających sklep na platformie Kwit.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Postanowienia określone w niniejszym Regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta, umożliwiającej założenie i prowadzenie Sklepu internetowego, z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Saving Cloud na platformie Kwit.pl, prezentację oferty Klienta, promocję i reklamę Sklepu w Internecie oraz zapewnienie jego utrzymania na serwerach.

II. DEFINICJE

1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz z załącznikami.

2. Cennik – cennik za korzystanie przez Klienta z Usług. Cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i jest opublikowany na stronie https://dlasklepu.kwit.pl

3. Specyfikacja Usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu dokument, opublikowany na stronie https://dlasklepu.kwit.pl , zawierający wykaz oraz opis poszczególnych Usług świadczonych przez Saving Cloud.

4. Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Usług poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie i akceptację Regulaminu.

5. Kupujący – użytkownik, który dokonuje zakupu Towarów oferowanych przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.

6. Panel Klienta – aplikacja internetowa dostępna dla Klienta po zalogowaniu się w Serwisie przy użyciu indywidualnego loginu i hasła, umożliwiająca administrowanie i zarządzanie Sklepem.

7. Informacje Handlowe – informacje zawierające w szczególności opis Towarów, zdjęcia, a ponadto informacje na temat cen Towarów, dotyczące warunków sprzedaży lub świadczenia poszczególnych Towarów w Sklepie Klienta, pozwalające na zawarcie przez Klienta z Kupującym umowy sprzedaży.

8. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie. Rejestracji, a także wszystkich dalszych czynności w imieniu Klienta w Serwisie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do reprezentowania Klienta.

9. Saving Cloud – Saving Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem  0000418695, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 521-362-83-05, REGON: 146035181.

10. Serwis – serwis dostępny w domenie internetowej kwit.pl, którego operatorem oraz administratorem jest Saving Cloud, umożliwiający w szczególności założenie i prowadzenie Sklepu internetowego stworzonego z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Saving Cloud.

11. Sklep – sklep internetowy Klienta pod unikalną domeną, korzystający z sieci Internet do przedstawiania ofert i zawierania transakcji.

12. Towar – produkty spożywcze oferowane przez Sklep. Towary muszą być fabrycznie nowymi produktami oraz muszą spełniać wszelkie wymagania ustawowe, w szczególności wymagania określone ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.).

13. Usługi – usługi świadczone przez Saving Cloud, umożliwiające założenie i prowadzenie przez Klienta Sklepu internetowego, prezentację oferty Klienta, jego promocję i reklamę w Internecie, zapewniające jego utrzymania na serwerach, na warunkach niniejszego Regulaminu.

14. Umowa - umowa pomiędzy Klientem a Saving Cloud, zawarta na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie i określająca warunki korzystania przez Klienta z Serwisu.

15. Witryna – zbiór stron internetowych umieszczonych pod wspólnym unikalnym w skali sieci Internet adresem domenowym.

16. Pakiet – dostępny dla Klienta wariant ponoszenia odpłatności na rzecz Saving Cloud z tytułu wykonywanej Usługi. Pakiet składa się z miesięcznej opłaty stałej (abonament) oraz prowizji od wartości brutto sprzedanych Towarów z pominięciem kosztów przesyłki (prowizja). Wysokość abonamentu jest zależna od wybranej przez Klienta wersji Pakietu.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Dokonanie Rejestracji oznacza złożenie zamówienia na Usługi, w tym również akceptację niniejszego Regulaminu, jako integralnej części Umowy Stron. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia oferty Klienta po złożeniu przez niego zamówienia bez podania przyczyny.

2. W trakcie Rejestracji Klient podaje zgodne z rzeczywistością dane wymagane przez Saving Cloud, w szczególności są to:

a) Imię i nazwisko, numer PESEL jeżeli jest osobą fizyczną,

b) Pełną nazwę firmy,

c) Numer NIP,

d) Numer REGON,

e) Adres siedziby lub zamieszkania,

f) Adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby

g) Adres poczty elektronicznej e-mail,

h) Numer telefonu kontaktowego,

i) Wybrany Pakiet cenowy.

j) Numer rachunku bankowego

3. W trakcie Rejestracji lub po uzyskaniu dostępu do Panelu Klienta, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną kopii następujących dokumentów:

a) dokumentu rejestrowego firmy (dokument pobrany z Centralnej Informacji KRS lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki),

b) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

c) kopii zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

d) w przypadku gdy Klient prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji – kopii tych dokumentów,

e) w przypadku prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej poza granicami Polski – odpowiedników tych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

Saving Cloud zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Klienta o przesłanie dodatkowych dokumentów, a niewskazanych powyżej, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości Klienta. Klient będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Dopuszczalne formaty przesyłanych dokumentów to: .PDF, .PNG,.JPG Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów jest konieczne do zawarcia Umowy.

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Klient jest obowiązany niezwłocznie zaktualizować je w Panelu Klienta. W przypadku aktualizacji danych dokonywanej po zawarciu Umowy, Klient zobowiązany jest przesłać do Saving Cloud kopie odpowiednich dokumentów potwierdzających zmianę danych. Zabrania się usuwania przez Klienta danych, o których mowa w roz. III pkt. 2 niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Usług, a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych. W sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja, o których mowa w roz. III pkt. 3 powyżej wygasło, Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie Saving Cloud i przesłania aktualnego zezwolenia lub koncesji. W przypadku zmiany danych Klienta, który korzysta z usług dodatkowych Saving Cloud, Klient jest zobowiązany do indywidualnego kontaktu z Saving Cloud. Brak spełnienia wymagań określonych w niniejszym punkcie będzie pociągał za sobą rozwiązanie przez Saving Cloud Umowy w trybie natychmiastowym.

5. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony - 12 miesięcy liczonych od dnia akceptacji niniejszego Regulaminu. Po upływie ww. okresu Umowa ulega automatycznie przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Klient nie złoży przeciwnego oświadczenia woli w terminie najpóźniej 14 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy. Przedłużenie Umowy na czas nieokreślony nie wymaga składania odrębnych oświadczeń przez Strony.

6. W trakcie współpracy Klient ma możliwość rozpoczęcia korzystania z usług dodatkowych oferowanych przez Saving Cloud. Pełna lista usług dodatkowych umieszczona jest w Panelu Klienta. Korzystanie z usług dodatkowych może odbywać się na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie lub innych dokumentach określających zasady świadczenia tych usług dostępnych w Panelu Klienta. Saving Cloud ma prawo odmówić Klientowi świadczenia usług dodatkowych, jeśli narusza on postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia dodatkowych usług albo nie daje rękojmi korzystania z dodatkowych usług zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług.

7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Usług świadczonych przez Saving Cloud zostały określone w załączniku nr 4 – Wymagania techniczne.

IV. ZAKRES USŁUG

1. Saving Cloud w ramach świadczonych Usług, umożliwia Klientom m.in. założenie i prowadzenie przez Klienta Sklepu, zawieranie umów sprzedaży określonych Towarów z Kupującymi i w tym celu udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe.

2. Szczegółowy zakres i rodzaj Usług świadczonych przez Saving Cloud w ramach wybranego przez Klienta Pakietu określony jest w załączniku nr 2 - Specyfikacja Usług, a ceny dostępnych Pakietów w załączniku nr 1 - Cennik.

3. Klient w Panelu Klienta może dokonać wyboru form uiszczania płatności przez Kupujących za Towary kupowane w Sklepie Klienta. Dostępne formy płatności to:

a) płatność gotówką przy odbiorze;

b) szybki przelew, umożliwiający natychmiastowe otrzymanie potwierdzenia płatności;

c) zwykły przelew;

4. Saving Cloud udostępni Klientowi formę uiszczania płatności przez Kupujących określoną w pkt 3. lit b) za pośrednictwem wybranego/ych przez Saving Cloud partnera/ów (Partner płatności). Płatność określona w niniejszym punkcie uiszczana jest przez Kupującego bezpośrednio na rachunek bankowy Partnera płatności, a następnie na rachunek bankowy Saving Cloud, a Saving Cloud zobowiązuje się do przekazania płatności na rachunek bankowy Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania płatności od Partnera płatności. Klient wyraża zgodę na przyjmowanie płatności od Saving Cloud oraz zobowiązuje się do realizowania zobowiązań na rzecz Kupujących zgodnie ze składanymi przez nich zamówieniami w Sklepie. Klient zobowiązany jest do realizacji zamówień Kupujących z chwilą otrzymania od Saving Cloud informacji o uiszczeniu płatności przez Kupującego/potwierdzenia uiszczenia płatności przez Kupującego.

5. Saving Cloud może zmienić zakres oferowanych Usług i wprowadzić w tym celu stosowne zmiany do Regulaminu, Specyfikacji Usług, Cenniku. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Klienta adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji zmian przesyłając do Saving Cloud oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud. Niedostarczenie do Saving Cloud odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Saving Cloud informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązują warunki sprzed dokonanej zmiany.

V. WARUNKI PREZENTACJI INFORMACJI HANDLOWEJ W SKLEPIE KLIENTA

1. Klient we własnym zakresie zarządza Sklepem, dbając o to, by Towary, które mają być wskazane w Informacji Handlowej, były dokładnie opisane.

2. Klient przygotowuje we własnym zakresie spis Towarów w postaci pliku danych, który będzie zawierał kod kreskowy każdego Towaru wraz z przyporządkowaną do niego ceną. Przygotowany plik danych Klient przekazuje Saving Cloud za pośrednictwem funkcji dostępnych w Panelu Klienta. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości w przygotowanym pliku danych. Plik danych może zostać przygotowany automatycznie za pomocą dedykowanej aplikacji Saving Cloud, która zostanie zainstalowana na komputerze Klienta i uzyska dostęp do systemu magazynowego Klienta.

3. Saving Cloud po otrzymaniu pliku danych przygotowuje Informacje Handlowe dla poszczególnych Towarów. Saving Cloud planuje sporządzać Informacje Handlowe na podstawie dziennej, jednakże nie gwarantuje takiej częstotliwości.

4. Przygotowaną przez Saving Cloud Informację Handlową Klient może zobaczyć na stronach internetowych swojego Sklepu.

5. Saving Cloud sporządzając Informację Handlową posługuje się gotowymi wzorcami zawierającymi m.in. nazwy, opisy, gramatury, zdjęcia Towarów. Klient zobowiązany jest sprawdzić jej zgodność z rzeczywistymi danymi oraz prawem.

6. Jeżeli Klient dostrzeże nieprawidłowości w przygotowanej Informacji Handlowej danego Towaru, obowiązany jest poinformować o tym fakcie Saving Cloud. Saving Cloud dokona niezwłocznie sprostowania Informacji Handlowej

7. Klient odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu oraz gwarantuje, że treści zawarte w jego Sklepie nie naruszają praw osób trzecich. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Kupujących. Opis Towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty.

8. Zakazana jest prezentacja i reklama Informacji Handlowych dotyczących towarów i usług zabronionych przez prawo, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści Informacji Handlowej nie mogą:

a) naruszać godności ludzkiej;

b) naruszać dobrego imienia Saving Cloud;

c) zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;

d) ranić przekonań religijnych lub politycznych;

e) zachęcać do naruszania lub łamania prawa;

f) zagrażać fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi małoletnich;

g) sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu, bezpieczeństwu lub ochronie środowiska;

h) łamać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych;

i) naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych;

j) promować systemu sprzedaży lawinowej;

k) wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia Towaru;

l) zawierać treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie informacji lub materiałów mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

9. W przypadku uzyskania informacji o promowaniu Towarów, o których mowa w punkcie poprzednim Saving Cloud ma prawo odstąpić od wykonywania Usług ze skutkiem natychmiastowym i Umowę z Klientem rozwiązać lub zawiesić świadczenie Usług.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient w ramach współpracy zobowiązuje się do:

a) podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Saving Cloud,

b) realizowania zobowiązań wobec swoich Kupujących zgodnie z ofertą przedstawioną w Sklepie i w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,

c) posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń,

d) wyświetlania na stronach Sklepu Klienta aktualnych informacji na temat sprzedawcy zawierających: nazwę firmy, adres, telefon, adres e-mail oraz inne elementy wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

e) realizowania zobowiązań wobec Kupujących zgodnie z Informacją Handlową. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia, złożonego przez Kupującego,

f) zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów oraz innych informacji otrzymanych od drugiej Strony osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów umowy.

2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów oferowanych w ramach Sklepu.

3. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń oraz niedopełnienie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

VII. PRAWA I OBOWIĄZKI SAVING CLOUD

1. Saving Cloud w ramach współpracy umożliwi Klientowi założenie i prowadzenie Sklepu internetowego z wykorzystaniem mechanizmów udostępnionych przez Saving Cloud, prezentację oferty Klienta, jego promocję i reklamę w Internecie oraz zapewnienie jego utrzymania na serwerach, zgodnie z wybranym przez Klienta rodzajem Pakietu.

2. W ramach współpracy Saving Cloud ma prawo do:

a) dokonywania czasowych przerw w dostępie do Usług w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Serwisu, a ponadto w celu wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania służących do realizacji Usługi;

b) jako właściciel przestrzeni reklamowej do prowadzenia działalności reklamowej, marketingowej i autopromocyjnej na stronie Sklepu Klienta, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług. Klientowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Sklepu;

c) wyboru dostawcy usług kurierskich za pośrednictwem którego Klient będzie realizował zamówienia składane w Sklepie przez Kupujących. Wybór dostawcy usług kurierskich przez Saving Cloud jest dla Klienta wiążący;

d) uzależnienia współpracy lub korzystania z Serwisu od spełnienia wymogów określonych prawem, uwiarygodnienia danych podanych przez Klienta oraz przesłania dokumentacji, o której mowa w roz. III pkt. 3 niniejszego Regulaminu;

e) wglądu oraz do wykorzystywania wybranych danych związanych z prowadzonym przez Klienta Sklepem tj. w szczególności liczby wizyt w Sklepie potencjalnych Kupujących, ilości i rodzaju Towarów, ilości przeprowadzonych transakcji, osiągniętych przychodów itp. Powyższe dane wykorzystywane są przez Saving Cloud do celów analitycznych. Dane te mogą być publikowane przez Saving Cloud, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań i w sposób nie indywidualizujący danego Sklepu.

3. Saving Cloud zobowiązuje się do zachowania w poufności treści warunków współpracy oraz nie ujawniania treści dokumentów i innych informacji otrzymanych od Klienta osobom trzecim za wyjątkiem swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących, którym ujawnienie tych informacji jest konieczne dla realizacji celów Umowy.

4. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do usunięcia Sklepu Klienta lub zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Klienta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panelu Klienta, zawieszenie (blokadę) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu Klienta. Zawieszenie lub usunięcie nastąpi w szczególności w sytuacjach opisanych w pkt. 5. poniżej oraz w pozostałych przypadkach wskazanych w Regulaminie.

5. Jeżeli zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu Klienta są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne lub gdy Saving Cloud uzyska wiadomość o bezprawnym charakterze Informacji Handlowej i/lub związanej z nimi działalności Klienta albo gdy działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię Saving Cloud lub w inny sposób szkodzą Saving Cloud, Saving Cloud może usunąć Sklep Klienta albo zawiesić świadczenie Usług - na czas określony lub nieokreślony.

6. Klient, którego Sklep został usunięty, nie może ponownie dokonać Rejestracji w Serwisie bez uprzedniej zgody Saving Cloud.

7. Saving Cloud posiada wgląd do wszystkich operacji Klienta w ramach Usług.

VIII. PŁATNOŚĆ

1. Za Usługi są pobierane opłaty określone w Cenniku tj. opłata abonamentowa oraz prowizja.

2. Wysokość opłaty abonamentowej uzależniona jest od rodzaju Pakietu wybranego przez Klienta w toku Rejestracji. Klient może w każdej chwili dokonać zmiany Pakietu, przy czym efektywnie zmiana będzie miała miejsce od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Klient dokonał zmiany Pakietu.

3. Koszt prowizji będzie pobierany od każdego nowego zamówienia złożonego przez Kupującego w Sklepie Klienta. Prowizję ustala się w oparciu o wartość brutto sprzedanych przez Klienta Towarów z pominięciem kosztów przesyłki.

4. W celu uzyskania zwrotu pobranej prowizji od zawartej przez Klienta z Kupującym umowy sprzedaży, co do której Kupujący skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do wypełnienia odpowiedniego formularza modyfikacji zamówienia w Panelu Klienta wraz z dokładnym opisem zaistniałego zdarzenia. Saving Cloud może zwrócić się o przesłania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy oraz kopię potwierdzenia zwrotu opłaty za zwrócony Towar Kupującemu o ile Kupujący dokonał wpłaty przed odstąpieniem od umowy. Decyzja o zwrocie prowizji jest uzależniona od indywidualnej decyzji Saving Cloud.

5. Saving Cloud będzie wystawiać faktury za Usługi co miesiąc, za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu, z 14 dniowym terminem płatności.

6. Do każdej faktury wystawionej przez Saving Cloud zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

7. Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację przez Klienta przesyłania faktur w drodze elektronicznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012, poz. 1528) na zdefiniowany w Panelu Sprzedawcy adres e-mail.

8. Saving Cloud zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika w każdym czasie. Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej na zdefiniowany w Panelu Klienta adres e-mail wraz z podaniem wejścia w życie tych zmian. Zmiany w Cenniku nie stanowią zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.

9. Klient może zapoznać się ze zmianami i odmówić akceptacji nowego Cennika przesyłając do Saving Cloud oświadczenie o odmowie akceptacji zmian w terminie 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Cennika. Niedostarczenie do Saving Cloud odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Klienta. Przesłanie w ciągu 14 dni od daty powiadomienia Klienta przez Saving Cloud o zmianie Cennika Saving Cloud odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Klienta z zachowaniem 30 - dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Saving Cloud informacji o odmowie akceptacji zmian. W okresie wypowiedzenia, Klienta obowiązuje Cennik sprzed dokonanej zmiany.

IX. ZASADY UŻYWANIA URZĄDZENIA DRUKUJĄCEGO ZAMÓWIENIA

1. Saving Cloud po zawarciu Umowy przekazuje do używania przez Klienta bezprzewodowe urządzenie drukujące zamówienia od Kupujących przychodzące do Sklepu Klienta. Wraz z urządzeniem Saving Cloud przekazuję ponadto kartę SIM oraz 3 rolki papieru termicznego 56mm.

2. Urządzenie do pracy wymaga zasięgu sieci komórkowej Virgin Mobile. Saving Cloud ponosi opłaty na rzecz operatora sieci komórkowej Virgin Mobile w związku z korzystaniem przez Klienta z urządzenia. Saving Cloud nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z karty SIM w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

3. Urządzenie wraz z kartą SIM stanowi własność Saving Cloud.

4. Odbiór urządzenia wraz kartą SIM wymaga podpisania przez Klienta protokołu odbioru.

5. Klient zobowiązuje się używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać samodzielnie zmian w jego konfiguracji. Klient może używać karty SIM jedynie w celu odbioru Zamówień od Kupujących. W przypadku użycia przez Klienta karty SIM do innych celów, ponosi on całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego zachowania. Klientowi nie wolno udostępniać urządzenia ani karty SIM osobom trzecim. W takim przypadku Klient ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność za skutki takiego udostępnienia.

6. Saving Cloud zapewnia serwis urządzenia. Klient zobowiązany jest zgłosić Saving Cloud każdą usterkę urządzenia. Na żądanie Saving Cloud Klient zobowiązany jest udostępnić urządzenie w celu usunięcia usterki do Saving Cloud.

7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urządzenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Saving Cloud kary pieniężnej w kwocie 1000 złotych stanowiącej równowartość urządzenia. Saving Cloud zastrzega możliwość dochodzenia dalszej kwoty, jeżeli wyrządzona szkoda przekraczałaby wysokość zastrzeżonej kary pieniężnej.

8. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty karty SIM, Klient zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty związane z wymianą lub uzyskaniem kolejnej karty SIM.

9. Saving Cloud nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia, zniszczenia urządzenia lub karty SIM i związanej z tym niemożności korzystania przez Klienta z Usług, jeśli niemożność ta spowodowana jest niewłaściwą eksploatacją urządzenia przez Klienta.

10. Klient zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia. Obejmuje ono:

a) podłączenie go do prawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej;

b) zabezpieczenie przed zalaniem i zawilgoceniem;

c) nie umieszczanie go w pobliżu zewnętrznych źródeł ciepła (np. grzejniki, nagrzewnice);

d) nie zdejmowaniu obudowy. Wewnątrz urządzenia mogą znajdować się elementy pod wysokim napięciem, które mogą zagrozić życiu bądź zdrowiu Klienta.

11. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, Klient zobowiązany jest do zwrotu urządzenia wraz z kartą SIM, sprawnego, znajdującego się w stanie nie gorszym, niż wynikający z normalnego zużycia przy prawidłowej eksploatacji, w terminie 7dni. Zwrot będzie polegał na dostarczeniu urządzenia wraz z kartą SIM przez Klienta i na jego koszt do Saving Cloud.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. W razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy na czas nieokreślony, w przypadku o którym mowa w roz. III pkt 5. Regulaminu, każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca.

2. Klient uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w wypadku, gdy wystąpi przerwa w świadczeniu Usług trwająca dłużej niż 10 dni roboczych z przyczyn zawinionych przez Saving Cloud.

3. Saving Cloud uprawniony jest do odmowy zawarcia umowy o świadczenie Usług, odmowy świadczenia Usługi, zawieszenia świadczenia Usługi lub też natychmiastowego rozwiązania zawartej Umowy o świadczenie Usług w szczególności gdy:

a) Klient nie reguluje w terminie należności wynikających z faktury VAT,

b) Klient poda niepełne lub niezgodne z rzeczywistością dane wymagane przez Saving Cloud,

c) Saving Cloud rozwiązał uprzednio umowę z Klientem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,

d) Klient korzysta z Usług niezgodnie z przeznaczeniem,

e) Klient naruszy postanowienia Regulaminu.

XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klient ma prawo zgłaszać reklamacje co do niewykonania lub nienależytego wykonania Usług.

2. Reklamacja może być zgłoszona w terminie dwóch tygodni licząc od daty zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

3. Wszystkie reklamacje dotyczące świadczonych Usług winny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w roz. XIV Kontakt.

4. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu zgłoszenia na skrzynkę e-mailową Saving Cloud.

5. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać:

a) imię i nazwisko, nazwę Sklepu, domenę internetową Sklepu oraz adres zamieszkania albo siedziby Klienta;

b) przedmiot reklamacji,

c) okoliczności uzasadniające reklamację.

6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji a przed jej rozpatrzeniem, Saving Cloud zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7. Saving Cloud rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

8. Odpowiedź na reklamację, po jej rozpatrzeniu przez Saving Cloud, zostaje wysłana na kontaktowy adres e-mail Klienta.

9. Prawo dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

XII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Saving Cloud nie jest stroną transakcji sprzedaży pomiędzy Klientem, a Kupującym zawieranej za pośrednictwem Sklepu.

2. Saving Cloud nie ponosi odpowiedzialności za:

a) zawartość stron internetowych Sklepu Klienta,

b) zachowania osób odwiedzających Sklep Klienta,

c) nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Kupujących lub Klienta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych w Sklepie Klienta za pośrednictwem Serwisu,

d) jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych przez Klienta w Sklepie,

e) prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Klienta i inne strony transakcji,

f) zdolność Klienta do sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie oraz zdolność Kupującego do zakupu Towarów,

g) wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie,

h) straty wynikające z przerw w działaniu Sklepu,

i) skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła dostępowego do Panelu Klienta osobom trzecim,

j) za zgodność Informacji Handlowej prezentowanej w Sklepie Klienta z przepisami prawa,

k) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z realizacji Usług, a spowodowanych przez okoliczności traktowane na gruncie prawa polskiego lub zdania kolejnego, jako Siła wyższa. Siła wyższa oznacza, dla potrzeb niniejszego Regulaminu, nadzwyczajne zdarzenie pochodzące z zewnątrz, niezależne od Saving Cloud, niemożliwe do zapobieżenia i nie do przewidzenia, które utrudnia lub uniemożliwia realizację Usług;

l) z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Klienta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia Usług przez Saving Cloud.

3. Saving Cloud ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Klienta korzyści.

4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Klienta, a w szczególności:

a) realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Kupującego;

b) za zgodność wykonania umowy z treścią oferty prezentowanej w Sklepie;

c) z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w Sklepie Klienta;

d) z tytułu rękojmi, gwarancji jak i za sposób wykonania, nie wykonania czy też nienależytego wykonania przez Klienta obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży Towaru lub przepisów prawa;

e) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i zgodność z opisem prezentowanym w Sklepie przez Klienta.

XIII. DANE OSOBOWE

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w dokumentach

„Regulamin użytkownika serwisu Kwit” – https://kwit.pl/regulamin

„Polityka prywatności“ - https://kwit.pl/polityka_prywatnosci

„Polityka plików cookies” - https://kwit.pl/polityka_plikow_cookie

Klient akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi powyżej i je akceptuje.

XIV. KONTAKT

Reklamacje, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy oraz wszelkie inne oświadczenia, pytania, uwagi bądź wątpliwości należy kierować:

a) na adres e-mail: kontakt@kwit.pl

b) telefonicznie na numer: +48 720 862 316

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

2) Wszelkie spory wynikające z realizacji Zamówienia, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Saving Cloud.

3) Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

4) Saving Cloud zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulaminu wchodzi w życie począwszy od 26.01.2015, z zastrzeżeniem wskazanym w roz. IV pkt. 5 oraz VIII pkt. 8-9 Regulaminu.

XVI. ZAŁĄCZNIKI

1. Załącznik nr 1 – Cennik,

2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja Usług,

3. Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne.

Załącznik nr 1 – Cennik

Pakiet Standardowy Pakiet Srebrny Pakiet Złoty

Nowoczesny sklep internetowy  

Sprzedaż przez telefon  

Panel zarządzania sklepem  

Subdomena w kwit.pl  

Hosting na serwerach Kwit  

Baza produktowa do 2000 sztuk  

Dostęp do zdjęć i opisów produktów  

Regulaminy  

Infolinia dla Twoich klientów  

System newsletterowy  

Do 2 wysłanych newsletterów / m-c  

Pomoc specjalistów  

Drukarka zamówień  

SEO  

Ulotki, reklamówki, plakaty

Nowoczesny sklep internetowy  

Sprzedaż przez telefon  

Panel zarządzania sklepem  

Własna domena  

Hosting na serwerach Kwit  

Baza produktowa do 5000 sztuk  

Dostęp do zdjęć i opisów produktów  

Regulaminy  

Infolinia dla Twoich klientów  

System newsletterowy  

Do 5 wysłanych newsletterów / m-c  

Pomoc specjalistów  

Drukarka zamówień  

SEO  

Ulotki, reklamówki, plakaty

Nowoczesny sklep internetowy

Sprzedaż przez telefon

Panel zarządzania sklepem

Własna domena

Hosting na serwerach Kwit

Baza produktowa bez limitu

Dostęp do zdjęć i opisów produktów

Regulaminy

Infolinia dla Twoich klientów

System newsletterowy

Nielimitowana liczba newsletterów / m-c

Pomoc specjalistów

Drukarka zamówień

SEO

Ulotki, reklamówki, plakaty

Cena: 250 zł / miesiąc

Prowizja w wysokości 3% od kwoty brutto od zrealizowanych zamówień + VAT.

Cena: 500 zł / miesiąc

Prowizja w wysokości 3% od kwoty brutto od zrealizowanych zamówień + VAT.

Cena: 980 zł / miesiąc

Prowizja w wysokości 3% od kwoty brutto od zrealizowanych zamówień + VAT.

Załącznik nr 2 – Specyfikacja Usług

Nowoczesny sklep internetowy

Klient otrzymuje dostęp do nowoczesnego systemu informatyczne pozwalającego na prezentowanie oferty oraz sprzedaż produktów poprzez sieć Internet.

Sprzedaż przez telefon

Nowoczesny sklep internetowy pozwala na dokonywanie zakupów korzystając z nowoczesnych telefonów komórkowych (tzw. smartfonów) oraz tabletów, dzięki budowę responsywnej, która powoduje że witryna sklepu dopasowuje się do rozmiarów ekranu na którym jest przeglądana.

Panel zarządzania sklepem

Klient otrzymuje dostęp do panelu Sklepu, w którym może zarządzać swoim sklepem m.in. dodawać i usuwać produkty, zmieniać ceny, tworzyć promocje, przeglądać zamówienia.

Subdomena w kwit.pl

Klient otrzymuje wybraną przez siebie i zatwierdzoną przez SavingCloud subdomenę w domenie kwit.pl np. jeśli klient wybierze nazwę „mojsklep” otrzyma domenę „mojsklep.kwit.pl”

Własna domena

Klient otrzymuje możliwość przyłączenia do sklepu własnej dowolnej domeny. Koszt zakupu i utrzymania domeny leży po stronie Klienta.

Hosting na serwerach Kwit

Nowoczesny sklep internetowy będzie się znajdował na serwerach firmy SavingCloud, za które klient nie ponosi opłat dodatkowych.

Baza produktowa

Klient w zależności od wybranego Pakietu cenowego otrzymuje możliwość umieszczenia w Sklepie maksymalnie do 2000 sztuk, do 5000 sztuk bądź dowolną ilość pozycji produktowych.

Dostęp do zdjęć i opisów produktów

Klient otrzymuje dostęp do bazy produktowej SavingCloud, która zawiera opisy i zdjęcia produktów, które następnie może wykorzystać w celu prezentacji oferty we własnym Sklepie uruchomionym w ramach Usługi.

Regulaminy

Klient otrzymuje wzór regulaminu świadczenia usług między nim, użytkownikami jego sklepu.

Infolinia dla Twoich klientów

SavingCloud zapewnia jeden numer kontaktowy do wszystkich sklepów obecnych na platformie Kwit.pl, na który Kupujący mogą dzwonić w godzinach 9:00 – 17:00 w dni robocze.

System newsletterowy

Klient otrzymuje dostęp do systemu wysyłania maili do Kupujących, którzy uprzednio wyraża chęć na otrzymywania takich wiadomości. W zależności od wybranego Pakietu cenowego Klient otrzymuje możliwość wysłania do dwóch, pięciu bądź nielimitowanej liczby newsletterow w miesiącu do swoich Kupujących. Wysyłka możliwa jest przez Panel Klienta

Pomoc specjalistów

SavingCloud zapewnia Klientowi pomoc techniczną oraz doradczą mająca na celu rozwój ora zutrzymania Sklepu klienta. Pomoc specjalistów dostępna jest w dni robocze od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu +48 720 862 316 oraz adresem e-mail kontakt@kwit.pl

Drukarka zamówień

Klient dostaje w użyczenie Urządzenie drukujące zamówienia przychodzące do Sklepu klienta od Kupujących. Urządzenie te wyposażone jest w kartę SIM, którą opłaca SavingCloud, i która nie może być użyta do innych celów, niż do obsługi odbioru zamówień w owym urządzeniu. Urządzenie wymaga do pracy zasięgu sieci komórkowej Virgin Mobile oraz rolki papieru termicznego 56 mm, które w ilości 3 sztuk zostaną dostarczone razem z drukarką.

SEO

Nowoczesny sklep internetowy Klienta został zbudowany w oparciu o najlepsze znane SavingCloud praktyki budowy stron pod kątem indeksowania przez wyszukiwarki internetowe, zapewniając wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania.

Ulotki, reklamówki, plakaty

Klient otrzymuję przez 3 pierwsze miesiące trwania Usługi przesyłkę pocztową z zestawem materiałów promocyjnych wybraną przez SavingCloud, w której skład mogą wchodzić ulotki do (500 szt. / miesiąc), reklamówki (do 200 szt. / mc), plakaty (do 2 szt. / mc) oraz inne materiały promocyjne.

Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne

Wymagania techniczne do zarządzania Sklepem poprzez Panel Klienta

a) dostęp do Internetu,

b) konto poczty elektronicznej,

c) numer telefonu kontaktowego,

d) przeglądarka internetowa (Internet Explorer 8 i nowsze, Google Chrome 15 i nowsze, Mozilla Firefox 7 i nowsze, Opera 11 i nowsze) obsługująca CSS i JavaScript,

e) system operacyjny Microsoft Windows XP, 7 lub Vista i nowsze,

f) włączona obsługa plików cookies,

g) włączyć obsługę okien wyskakujących (pop-up windows).

Wymagania techniczne do synchronizacji bazy produktowej systemu magazynowego Klienta z Sklepem

a) Komputer z systemem Windows XP, 7 lub Vista i nowsze

b) Zainstalowane środowisko .NET w wersji 3.5 lub nowsze

c) dostęp do Internetu

d) możliwość instalacji oprogramowania

Wymagania techniczne do odbierania zamówień poprzez Drukarkę zamówień

a) dostęp do prądu (gniazdko 230V)

b) zasięg sieci komórkowej Virgin Mobile

c) rolka papieru termicznego 56 mm