Regulamin użytkownika serwisu Kwit.pl

Definicje

Administrator

Administrator oznacza administratora Serwisu Kwit.pl, czyli Saving Cloud.

Aplikacja mobilna Kwit

Aplikacja mobilna Kwit (zwana dalej również jako ‘Aplikacja mobilna’), to oprogramowanie, które Użytkownik może zainstalować na swoim telefonie komórkowym, lub innym urządzeniu przenośnym by móc korzystać z Serwisu Kwit za pomocą tego urządzenia.

Koszyk zakupowy

Koszyk zakupowy to zbiór produktów wskazanych przez Użytkownika w Serwisie Kwit.pl. Koszyk zakupowy można w każdej chwili dowolnie modyfikować, a także zapisywać w Serwise w celu dokonywania dalszych czynności związanych z nim. Zapisane koszyki można w każdej chwili usunąć.

Produkt

Produkt (zwany dalej również jako ‘towar’) to produkt lub usługa prezentowana w Serwisie Kwit.pl i oferowana przez Sprzedawcę.

Przeglądarka Internetowa

Przeglądarka Internetowa (zwana dalej również jako ‘Przeglądarka’) to oprogramowanie służące do przeglądanie stron internetowych. Za pomocą przeglądarki Użytkownik może korzystać z Serwisu Kwit.pl.

Saving Cloud

Oznacza Saving Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000418695, o Numerze Identyfikacji Podatkowej NIP 521-362-83-05, REGON: 146035181

Serwis

Serwis (zwany również dalej jako ‘Serwis Kwit.pl lub Kwit.pl) oznacza serwis internetowy dostępny w domenie internetowej https://kwit.pl służący do porównywania cen produktów, oferowanych przez różnych Sprzedawców, których oferta jest upubliczniona w sieci Internet.

Sprzedawca

Sprzedawca oznacza podmiot, który zawiera za pośrednictwem sieci Internet, na odległość, umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy w którym upublicznia swoją ofertę. Prawa i obowiązki Sprzedawcy zarejestrowanego w serwisie Kwit.pl określa 'Regulamin serwisu Kwit.pl dla sklepów chcących przyłączyć się do Kwit.pl'

Sprzedawca specjalny

Sprzedawca, z którym Zleceniodawca reprezentowany przez Administratora wykonującego Usługę specjalną zawiera umowę sprzedaży i dostawy wybranych artykułów. Docelowo pojęcie to będzie się odnosić do sprzedawców prowadzących sklepy internetowe, których wykaz znajduje się pod adresem https://kwit.pl/shops

Usługa specjalna

Umowa zlecenia polegająca na reprezentowaniu Zleceniodawcy w procesie zawarcia umowy sprzedaży i dostawy artykułów wskazanych w Koszyku zakupowym ze Sprzedawcą specjalnym. Szczegółowe zasady świadczenia Usługi specjalnej zawierają postanowienia punktu 4. Regulaminu.

Użytkownik

Użytkownik oznacza każdego użytkownika internetu korzystającego z Serwisu Kwit.pl, niezależnie od faktu posiadania konta w Serwisie, bycia zalogowanym, czy sposobu korzystania z Serwisu, np. przez przeglądarkę internetową czy przez aplikację mobilną, z wyjątkiem Sprzedawców.

Zleceniodawca

Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik korzystający z Usługi specjalnej.

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej ‘Regulaminem’) określa szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Kwit.pl, który obsługuje i zarządza Saving Cloud.

1.2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu. Przed skorzystaniem z usług zaoferowanych w Serwisie, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, a następnie potwierdzić ten fakt akceptując jego postanowienia.

1.3. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

1.4. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Serwisu Kwit.pl, na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać rozwiązana przez usunięcie konta Użytkownika, na zasadach opisanych w punkcie 7 Regulaminu. Administrator zastrzega sobie możliwość zatrzymania danych wprowadzonych przez Użytkownika w ramach Serwisu Kwit.pl lub podczas rejestracji, do czasu zrealizowania wszystkich złożonych przez niego zamówień.

2. Szczegółowe zasady świadczenia usług dla Użytkowników

2.1. Świadczenie usług dla Użytkowników jest nieodpłatne.

2.2. Serwis nie jest sklepem a witryną porównującą ceny w sklepach internetowych na podstawie publicznie dostępnych danych lub dostarczanych przez sklepy internetowe cenników, dostarczającą dodatkowo usługi wymienione w punkcie 2.3.

2.3. Administrator może świadczyć na rzecz Użytkowników między innymi następujące usługi:

a) Tworzenie, edycja oraz usuwanie Koszyka zakupowego.

b) Udzielanie informacji o wynikach porównania cen poszczególnych Produktów lub łącznej ceny grupy Produktów (Koszyka zakupowego) z podzbioru Produktów wskazanych przez Administratora, których oferta jest upubliczniona przez Sprzedawców w sieci Internet.

c) W przypadku niektórych Sprzedawców, przekazywanie ofert nabycia Towarów zawartych w koszyku zakupowym do wskazanego przez Użytkownika Sprzedawcy, w taki sposób, iż miejscem wydania tych towarów jest miejsce wskazane przez nabywcę – Użytkownika.

d) Udzielanie informacji na temat lokalizacji, adresów i godzin otwarcia wybranych sklepów, a także super- i hiper-marketów.

e) W przypadku zakupów dokonywanych u Sprzedawców specjalnych – zawieranie na podstawie pełnomocnictwa w oparciu o umowę zlecenia, w imieniu Zleceniodawcy umowy sprzedaży artykułów wskazanych w Koszyku zakupowym.

2.4. Administrator oferuje Użytkownikom różne usługi w zależności od tego, czy użytkownicy są zarejestrowani i zalogowani. Świadczenie niektórych usług na rzecz Użytkownika może się rozpocząć tylko z chwilą wypełnienia i zaakceptowania formularza rejestracyjnego. Przed rejestracją Użytkownikowi nie przysługują względem Administratora inne uprawnienia, niż te wymienione w Regulaminie.

2.5. Świadczenie usług przez Administratora będzie możliwe w chwili spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Administrator:

W przypadku korzystania z serwisu za pomocą przeglądarki Internetowej:

a) rozdzielczość ekranu: 1024x768 lub wyższa

b) głębia kolorów: 32 bit (high color) lub wyższa

c) przeglądarka zgodnia z HTML5

d) włączona obsługa Plików Cookie

e) włączona obsługa JavaScript

f) dostęp do sieci internet

W przypadku korzystania z serwisu za pomocą aplikacji mobilnej:

a) system operacyjny: Android 2.3 lub wyższy

b) dostęp do sieci internet

2.6. Administrator zastrzega sobie prawo ingerencji w Koszyki zakupowe i profile użytkowników, a także inne dane umieszczone w Serwisie przez Użytkowników, jeśli ich  zawartość jest niezgodna z zapisami regulaminu, polskim prawem, bądź zasadami współżycia społecznego. Poprzez ingerencję w Koszyki zakupowe, profile użytkowników, a także inne dane umieszczone przez Użytkowników w Serwisie, należy rozumieć, między innymi usunięcie tych danych w całości lub części ich zmianę bądź uniemożliwienie dostępu do tych treści Użytkownikowi. Powyższe nie wyłącza zastosowania postanowień zawartych w punkcie 5 niniejszego regulaminu.

2.7. Dane dotyczące produktów umieszczane w Serwisie Kwit.pl pochodzą od Sprzedawców, których oferta upubliczniona jest w sieci internet. Administrator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w  Serwisie Kwit.pl były przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, dostępnością produktów, Użytkownik  powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sprzedawcą, od którego oferta pochodzi.

2.8. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

a) przestrzegania praw autorskich oraz innych praw własności intelektualnej w tym, wynikających z ochrony wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także do przestrzegania praw do ochrony wizerunku,

b) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie, w tym w profilu użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawnie chronione interesy Administratora oraz podmiotów trzecich,  sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wulgarnych i obraźliwych, a także sprzecznych z Regulaminem,

c) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

d) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do kont innych Użytkowników,

e) nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników osób trzecich,

f) nie zamieszczania reklam bądź innych materiałów związanych z pozyskiwaniem klientów,

g) Nie prowadzenia innej działalności komercyjnej z użyciem zasobów portalu Kwit.pl, szczególnie nie tworzenia komercyjnych zbiorów danych osobowych związanych z niniejszą działalnością.

3. Warunki świadczenia usługi Koszyk Kwit.pl.

3.1. Administrator w ramach Serwisu Kwit.pl świadczy usługę Koszyk Kwit.pl, w ramach której Użytkownicy mogą zawierać bezpośrednio w Serwisie umowy kupna-sprzedaży ze Sprzedawcami, których przedmiotem są Produkty oferowane przez Sprzedawców. Administrator jedynie udostępnia miejsce do zawierania umów kupna-sprzedaży Produktów, a nie jest ich stroną.

3.2. Warunki tych umów określa niniejszy Regulamin, Regulamin serwisu Kwit.pl dla sklepów chcących przyłączyć się do Kwit.pl.pl, a także obowiązujące przepisy prawa, w związku z czym Użytkownik korzystający z usługi jest zobowiązany do zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami.

4. Warunki świadczenia Usługi specjalnej.

4.1 Postanowienia niniejszego Punktu mają zastosowanie jedynie do świadczenia przez Serwis Usługi specjalnej. Postanowienia pozostałej części Regulaminu mają zastosowanie do Usługi specjalnej, chyba że postanowienia niniejszego Punktu stanowią inaczej.

4.2. W ramach Usługi specjalnej zawarta zostaje umowa zlecenia, na podstawie której Administrator zobowiązuje się do reprezentowania Zleceniodawcy w procesie zmierzającym do zawarcia w jego imieniu i na jego rachunek umowy sprzedaży i dostawy z wybranym sklepem internetowym Produktów wskazanych w Koszyku zakupowym.

4.2.1. W ramach wykonania Usługi specjalnej Administrator może założyć Zleceniodawcy konto e-mail niezbędne dla rejestracji w systemie Sprzedawcy, następnie dokona rejestracji w samym systemie Sprzedawcy, a na koniec, po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy co do ceny w trybie wskazanym w punkcie 4.3.2 zawrze w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy umowę Sprzedaży i dostawy Produktów wskazanych w Koszyku zakupowym.

4.2.2. W przypadku ponownego skorzystania z Usługi specjalnej niektóre z powyższych kroków mogą zostać pominięte jeśli już utworzone dla potrzeb danego Zleceniodawcy konta pozwalają na wykonanie Usługi Specjalnej.

4.3. Umowa o świadczenie Usługi specjalnej zawierana jest za pomocą Formularza Zlecenia wypełnianego drogą elektroniczną przez Zleceniodawcę.

4.3.1. Zawierając umowę o Usługę specjalną Zleceniodawca zobowiązany jest podać wszelkie dane niezbędne dla właściwej jej realizacji przez Administratora. W szczególności Zleceniodawca podaje informacje w przedmiocie swego imienia i nazwiska (firmy); aktualnego numeru telefonu; adresu pod którym ma być dokonana dostawa, adresu poczty elektronicznej; terminu dostawy oraz zawartości Koszyka zamówienia.

4.3.2. Administrator po otrzymaniu danych wskazanych w punkcie 4.3.1. sprawdza całkowitą cenę umowy sprzedaży i dostawy i informuje o niej Zleceniodawcę przed złożeniem zamówienia. Po uzyskaniu akceptacji Zleceniodawcy Administrator zawrze w terminie 1 dnia ze Sprzedawcą specjalnym umowę sprzedaży i dostawy.

4.3.2.1. Całkowita cena umowy sprzedaży i dostawy wskazana przez Administratora Zleceniodawcy nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC i może ulec zmianie w okresie pomiędzy poinformowaniem o niej Zleceniodawcy, a wyrażeniem przez niego zgody na nią. W takim przypadku Administrator ponownie powiadomi Zleceniodawcę o nowej cenie. Od ponownej aprobaty Zleceniodawcy zależy możliwość realizacji Usługi specjalnej.

4.3.2.2. Brak akceptacji Zleceniodawcy na cenę wskazaną przez Administratora w przeciągu [48] godzin od chwili zawiadomienia równoznaczne jest z odstąpieniem od umowy przez Zleceniodawcę.

4.3.2.3. Niezależnie od upływu terminu wskazanego w punkcie poprzedzającym, upływ czasu, który, zgodnie z postanowieniami Regulaminu właściwego Sprzedawcy uniemożliwia wykonanie Usługi specjalnej w terminie wskazywanym przy składaniu zamówienia w trybie wskazanym w punkcie 4.3.1., równoznaczny jest z odstąpieniem od umowy przez Zleceniodawcę.

4.4. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Administrator nie jest stroną umowy sprzedaży i dostawy wskazanych w Koszyku zakupowym Produktów. Stronami umowy są Sprzedawca oraz Zleceniodawca reprezentowany do momentu zawarcia umowy przez Administratora.

4.5. Administrator działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zleceniodawcę za pośrednictwem formularza internetowego składanego drogą elektroniczną . Pełnomocnictwo obejmuje upoważnienie do:

a) założenia konta e-mail Zleceniodawcy na potrzeby rejestracji w sklepie internetowym, która jest niezbędnym warunkiem zawarcia umowy sprzedaży i dostawy Produktów;

b) dokonania rejestracji w systemie wybranego sklepu internetowego i założenia w nim konta z wykorzystaniem danych osobowych Zleceniodawcy udostępnionych przez niego przy okazji składania zamówienia;

c) zawarcia w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy umowy Sprzedaży i dostawy wskazanych w Koszyku zakupowym Produktów w terminie i na warunkach wskazanych w Formularzu Zlecenia;

d) przekazania do dyspozycji właściwego Sprzedawcy specjalnego należności uiszczonych przez Zleceniodawcę Administratorowi tytułem zapłaty ceny za złożone zamówienie - dotyczy wyboru formy płatności, wymagającej uprzedniej wpłaty ceny na konto właściwego sklepu internetowego.

4.5.1. Administrator uprawniony jest do udzielenia dalszych pełnomocnictw w szczególności dla osób związanych z nim stosunkiem pracy bądź na podstawie innego stosunku prawnego (umowy zlecenia, o dzieło etc), które będą dokonywać czynności związanych ze świadczeniem Usługi specjalnej.

4.5.2. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą zawarcia umowy sprzedaży i dostawy Produktów wskazanych w Koszyku zamówienia.

4.6. Usługa specjalna i udzielone w związku z nią pełnomocnictwo obejmują jedynie czynności zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży i dostawy oraz same jej zawarcie wyszczególnione w punkcie 4.4. Jakiekolwiek inne uprawnienia i obowiązki związane z umową sprzedaży zawartą w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy z wybranym sklepem internetowym nie są objęte Usługą specjalną ani pełnomocnictwem udzielonym przez Zleceniodawcę Administratorowi. W szczególności Administrator nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek czynności związanych z ewentualną reklamacją Produktu, odstąpieniem od umowy, wykonywaniem praw wynikających z gwarancji, rękojmi, niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, wycofaniem i zmianą zamówienia przez którąkolwiek ze stron umowy sprzedaży i dostawy Produktów. W drodze wzajemnych ustaleń Administratora i Zleceniodawcy Administrator może jednak podjąć się reprezentowania Zleceniodawcy w postępowaniu reklamacyjnym wobec Sprzedawcy.

4.6.1. Wśród informacji udzielanych Administratorowi na użytek zawarcia umowy sprzedaży znajduje się również numer telefonu Zleceniodawcy, pod którym Sprzedawca będzie mógł skontaktować się ze Zleceniodawcą w celu ewentualnego potwierdzenia Zamówienia, jego zmiany w przypadku braku któregoś z zamówionych Produktów bądź jakimkolwiek innym. Tylko Zleceniodawca lub inne upoważnione przez niego, w drodze odrębnych czynności prawnych, osoby będą uprawnione do dalszego działania w jego imieniu i na jego rachunek w kwestiach związanych z umową zawartą przez Administratora w wykonaniu Usługi specjalnej.

4.6.2. Administrator od momentu zawarcia w imieniu i na rachunek Zleceniodawcy umowy sprzedaży i dostawy wskazanych w Koszyku zamówienia Produktów nie jest zobowiązany do dokonywania jakichkolwiek czynności w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy.

4.7. Usługa specjalna świadczona jest przy uwzględnieniu Regulaminów ustanowionych dla poszczególnych sklepów, które dostępne są na stronach internetowych Sprzedawców specjalnych.

4.7.1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż postanowienia powyższych Regulaminów mogą się różnić względem siebie i różnice te mogą wpływać na sposób wykonania umowy sprzedaży i dostawy Produktów oraz na wzajemne prawa i zobowiązania Stron, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

4.8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy sprzedaży i dostawy Produktów przez którąkolwiek ze Stron.

4.9. Administrator nie pobiera opłat za świadczenie Usługi specjalnej.

4.10.1. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny wynikającej z wykonania przez sklep internetowy umowy sprzedaży i dostawy Produktów w wysokości i w sposób ustalone w Regulaminie właściwym dla danego sklepu internetowego.

4.10.2. W przypadku wyboru płatności przy odbiorze Produktu, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty ceny przy odbiorze Produktu w miejscu dostawy w sposób i w wysokości wskazanej w Regulaminie danego sklepu internetowego. Zgodnie z postanowieniami Regulaminów poszczególnych sklepów internetowych ceny z dnia złożenia zamówienia i dokonania dostawy i zapłaty mogą się od siebie różnić. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za tak powstałe różnice. Zastosowanie znajdą unormowania Regulaminu właściwego sklepu internetowego.

4.10.3. W przypadku wyboru formy płatności, wymagającej uprzedniej wpłaty ceny na konto właściwego sklepu internetowego Zleceniodawca przelewa Administratorowi cenę w wysokości ustalonej na chwilę złożenia zamówienia, którą ten następnie przekazuje do dyspozycji właściwego Sprzedawcy w imieniu Zleceniodawcy. Ewentualne wahania cenowe zgodne z Regulaminami poszczególnych sklepów internetowych nie powodują powstania po stronie Zleceniodawcy bądź Administratora obowiązku dopłaty bądź zwrotu kwoty będącej różnicą między ceną z chwili złożenia zamówienia, a ceną z chwili wykonania umowy sprzedaży i dostawy.

4.10.4 Koszty nałożone na Zleceniodawcę przez właściwy sklep internetowy zgodnie z jego Regulaminem z powodu nieobecności Zleceniodawcy pod wskazanym w Zamówieniu adresem i w wybranych przez niego godzinach dostawy i skutkujących koniecznością ponowienia prób dostawy obciążają Zleceniodawcę.

4.11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku w danym sklepie internetowym któregokolwiek z Produktów wskazanych w Koszyku zamówień przez Zleceniodawcę. Zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu właściwego dla tego sklepu internetowego.

4.12. Administrator informuje Zleceniodawcę o wykonaniu usługi przesyłając na adres poczty elektronicznej Zleceniodawcy potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży i dostawy otrzymane od Sprzedawcy.

4.13. Zleceniodawca może od umowy na Usługę specjalną odstąpić bądź dokonać jej zmiany, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, dokonując stosownych zmian zamówienia/w Koszyku zakupowym za pośrednictwem konta Zleceniodawcy. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że po spełnieniu przez Administratora Usługi specjalnej traci prawo do odstąpienia lub zmiany umowy i wyraża na to zgodę.

Jednakże w przypadku zmiany lub odstąpienia od umowy na Usługę specjalną, po jej wykonaniu przez Administratora, Administrator dołoży wszelkich starań, aby dokonać realizacji dyspozycji Zleceniodawcye lub umożliwić dokonanie tego samemu Zleceniodawcy u Sprzedawcy specjalnego. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż, zależnie od pory otrzymania informacji przez Administratora, postanowień regulaminu Specjalnego sprzedawcy lub terminu ustalonej dostawy, ocenianych każdorazowo przez Administratora, nie zawsze może to okazać się możliwe. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora jest wyłączona.

4.14. Administrator zastrzega sobie możliwość wyłączenia Usługi specjalnej w sytuacji, gdyby ilość składanych Zamówień przewyższyła możliwości organizacyjne Administratora. Wszelkie zamówienia złożone przed wyłączeniem Usługi pozostaną jednak wykonane.

4.14 Postanowień punktu 5.10 nie stosuje się.

5. Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

5.1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści, które zostały przez niego zamieszczone w Serwisie. W sytuacji, gdyby osoby trzecie zgłosiły przeciwko Administratorowi roszczenia, których podstawą jest działanie lub zaniechanie Użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwalnia Administratora z obowiązku ich zaspokojenia.

5.2. Administrator dysponuje narzędziami, które umożliwiają Użytkownikom zapisywanie i przechowywanie informacji. Użytkownik jest odpowiedzialny za zastosowanie wszelkich uzasadnionych środków, które zapewnią bezpieczeństwo posiadanych haseł i kont przed dostępem osób nieuprawnionych. Użytkownik jest odpowiedzialny za kontrolowanie dostępności i wykorzystania loginów i haseł; udzielanie uprawnień, monitorowanie i kontrolowanie dostępu oraz sposobu korzystania z loginów, haseł i kont w Serwisie; niezwłoczne informowanie Administratora o każdej potrzebie dezaktywowania hasła.

5.3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe z użycia nienależycie zabezpieczonych lub udostępnionych przez Użytkownika przekazanych przez Serwis Kwit.pl do jego wyłącznego użytku środków uwierzytelniających (szczególnie: loginu i hasła, tokenu, podpisu elektronicznego).

5.4. Użytkownik zobowiązuje się nie

a) korzystać z Serwisu w sposób powodujący przeciążanie łącza.

b) korzystać z Serwisu w inny sposób niż przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną Kwit.pl

c) wykorzystywać programów automatycznie pobierających zawartość Serwisu bez pisemnej zgody Serwisu.

d) kopiować, reprodukować, modyfikować danych umieszczonych w Serwisie.

e) umieszczać bez pisemnego zezwolenia w innych serwisach internetowych jakiejkolwiek części danych umieszczonych w Serwisie

5.5. Administrator jest uprawniony, lecz nie zobowiązany do podejmowania następujących działań:

a) zbadania zarzutu, że zamieszczone treści  naruszają warunki Regulaminu i usunięcia, według własnego uznania, lub żądania usunięcia przez Użytkownika danych treści,

b) usunięcia komentarzy, jeżeli są one obraźliwe, niezgodne z prawem, dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszają niniejszy Regulamin,

c) odebrania Użytkownikowi dostępu do Serwisu w konsekwencji naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu,

d) usuwania jakiejkolwiek wymiany informacji w Serwisie, niezależnie od tego czy w wymianie takiej naruszono zasady określone w niniejszym Regulaminie.

5.6. Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich działań, które uzna za stosowne w celu zapewnienia bezpieczeństwa gromadzonych danych Użytkowników.

5.7. W Serwisie mogą znajdować się linki do zewnętrznych stron internetowych. Administrator może zdecydować, aby linki do wybranych stron były głównymi pozycjami na liście wyników wyszukiwania dla określonych fraz. Ponadto Administrator może wyrazić zgodę na prezentowanie przez reklamodawców reklam i treści sponsorowanych jako rezultatów wyszukiwania określonych haseł. Administrator nie promuje treści zamieszczonych na stronach internetowych osób trzecich. Administrator nie bierze również odpowiedzialności za zawartość podlinkowanych stron internetowych, stron znajdujących się w obrębie Serwisu, stron osób trzecich będących wynikiem wyszukiwania oraz reklam osób trzecich, i nie formułuje żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości czy dokładności. Użytkownik korzysta ze stron zewnętrznych na własne ryzyko, zgodnie z warunkami korzystania z tych stron. Administrator nie promuje żadnego produktu reklamowanego w Serwisie.

5.8. Zasady umieszczania, eksponowania i usuwania materiałów reklamowych w zakresie nie wskazanym niniejszym regulaminie określa umowa zawarta między Administratorem i reklamodawcą.

5.9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania, a także za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umów, jakie Użytkownik zawarł, lub zawrze, z podmiotami, których reklamy są umieszczone na stronach Serwisu, oraz z podmiotami, z którymi Użytkownik zawarł umowy, po wcześniejszym skorzystaniu z usług Serwisu, czy to przez Użytkownika, czy to przez osoby które posłużyły się jego loginem i hasłem dostępu.

5.10. Administrator, z wyłączeniem wykonywania Usługi specjalnej, nie ma prawa reprezentować Użytkownika przy zawieraniu umów, o których mowa w punkcie 2.3 podpunkt c). Administrator może jedynie ułatwić zawarcie powyższej umowy poprzez umożliwienie Użytkownikowi przekazania Sprzedawcy, drogą elektroniczną, ofertę nabycia produktów, o której treści decyduje Użytkownik, poprzez stworzenie i wypełnienie koszyka zakupowego, czy to poprzez wybór towarów w inny sposób oraz wskazanie danych identyfikujących Użytkownika, albo przez przekierowanie Użytkownika na jego żądanie na stronę Sprzedawcy, na której będzie mógł zawrzeć z tym Sprzedawcą umowę na odległość bez udziału Administratora.

5.11. Transakcja pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą odbywa się na warunkach określonych przez Sprzedawcę w regulaminie sklepu internetowego Sprzedawcy oraz przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5.12. Administrator nie ponosi względem jakiejkolwiek osoby, w tym Użytkownika lub Zleceniodawcy odpowiedzialności za zawarcie lub niezawarcie przez Sprzedawcę, umowy z użytkownikiem o której mowa w punkcie.

5.13. Administrator nie ponosi również względem jakiejkolwiek osoby, w tym Użytkownika czy Zleceniodawcy, odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę umowy zawartej z Użytkownikiem, a także nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną użytkownikowi przez Sprzedawcę w inny sposób. Administrator nie odpowiada w szczególności:

a) za realizację dostawy Towaru w związku z zamówieniem złożonym w sklepie internetowym przez Użytkownika, lub przez Administratora w imieniu Zleceniodawcy

b) z tytułu rękojmi, gwarancji oraz uprawnień konsumenckich związanych z Towarem i transakcją sprzedaży,

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Sprzedawcę,

d) za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisów przez Sprzedawcę.

5.14. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawartej w imieniu Zleceniodawcy w wykonaniu Usługi specjalnej. W szczególności Administrator nie odpowiada za:

a) podanie przez Zleceniodawcę fałszywych danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży i dostawy;

b) odmowę przez Sprzedawcę specjalnego wykonania zamówienia lub opóźnienie w jego wykonaniu;

c) zamianę przez Sprzedawcę specjalnego, zgodnie z jego regulaminem, zamówionych produktów, które okazały się niedostępne na ich najbardziej zbliżone zamienniki.

d) opóźnienia w realizacji Usługi specjalnej spowodowanej opóźnieniami w przepływie opłat za Usługę specjalną między Zleceniodawcą, Administratorem lub Sklepem.

6. Ochrona Danych Osobowych

6.1. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, Użytkownicy przekazują Administratorowi dane osobowe.  Administratorem danych osobowych jest Saving Cloud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 89, 02-952. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża zgodę  na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie korzystania z Serwisu w zbiorze danych Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem w celu prawidłowej realizacji  usług w ramach Serwisu, w tym opisanych w niniejszym Regulaminie, w celu wykorzystania jego wszystkich funkcjonalności jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem portalu, a także w celach marketingowych. Użytkownik ma  prawo dostępu do treści jego danych oraz ich poprawiania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża ponadto zgodę  na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora  środkami komunikacji elektronicznej. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Administrator wymaga jedynie podania adresu email, co jest niezbędne do świadczenia jakiejkolwiek usługi opisanej w niniejszym regulaminie. Administrator zwraca uwagę, iż w zależności od brzmienia adresu email, może on stanowić dane osobowe pozwalające na identyfikację Użytkownika. Wskazanie pozostałych danych osobowych nie jest wymagane przez Administratora ale może wpłynąć na możliwość świadczenia przez Administratora usług opisanych w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora wyłącznie po jednoznacznym udzieleniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych i tylko w zakresie określonym w danym formularzu zgody. 

6.2. Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim poza przypadkami określonym przepisami obowiązującego prawa, bądź niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator nie udostępnia danych osobowych Sprzedawcom wymienionym w punkcie 2.3 podpunkt c). Administrator jedynie umożliwia utrwalenie danych przez Użytkownika w Serwisie oraz udostępnia narzędzia komunikacji elektronicznej pozwalające Użytkownikowi na przekazanie tych danych Sprzedawcy, o którym mowa w/w postanowieniach, na której znajdują się narzędzia pozwalające Użytkownikowi na zawarcie umowy z takim Sprzedawcą. Wyłącznie od decyzji Użytkownika zależy jaka będzie treść wiadomości zawierającej dane osobowe Użytkownika oraz komu Użytkownik udostępni te dane przy użyciu narzędzi komunikacji udostępnionych przez Administratora, oraz czy Użytkownik jakiekolwiek dane udostępni. Jednakże dane osobowe jakie Użytkownik przy użyciu narzędzi komunikacji elektronicznej udostępnionych przez Administratora przekaże w/w Sprzedawcy, zostaną utrwalone w Serwisie w celu efektywniejszego świadczenia usług w przyszłości i będą podlegać przetwarzaniu za wyjątkiem ich udostępniania, na zasadach opisanych w punkcie 6.1

6.3. Administrator udostępnia dane osobowe wskazanym Sprzedawcom w ramach świadczenia Usługi specjalnej za wiedzą i zgodą Zleceniodawcy i tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji Usługi.

6.4 Zleceniodawca może żądać od Administratora usunięcia wszelkich kont stworzonych dla realizacji Usługi specjalnej. Może również wystąpić o udostępnienie mu danych niezbędnych dla przejęcia kontroli nad tak utworzonymi kontami.

6.4.1. Żądanie powyższe może być złożone w formie pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystanie adresu e-mail podanego przez Zleceniodawcę przy rejestracji w Serwisie.

6.4.2. Żądanie powyższe może zostać spełnione pod warunkiem uprzedniego zakończenia wszelkich umów sprzedaży i dostawy zawartych przez Administratora w imieniu Zleceniodawcy przy wykonywaniu Usługi Specjalnej i po uregulowaniu przez Zleceniodawcę wszelkich zobowiązań między nim, Sprzedawcą oraz Administratorem.

6.4.3. Administrator spełni powyższe żądanie w terminie [3] dni.

6.4.4. Od chwili spełnienia żądania Zleceniodawca ponosi wszelką odpowiedzialność za powierzone konta i zobowiązania podejmowane za ich pośrednictwem. Ponowne przekazanie administrowania kontami Administratorowi nie jest możliwe.

6.5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich. Jeżeli Użytkownik pragnie zachować poufność przesyłanych treści, nie powinny one być przesyłane tą drogą.

6.6. Adres email wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji nowego konta w formularzu rejestracyjnym będzie wykorzystany tylko i wyłącznie do wysyłania wiadomości związanych z działaniem Serwisu, a w szczególności do: potwierdzenia rejestracji konta, prośby o zmianę hasła oraz wysyłania informacji handlowych Administratora, a także do realizacji Usługi specjalnej. Adres nie będzie udostępniany innym podmiotom i nie będzie wykorzystywany do wysyłania informacji handlowych podmiotów innych niż Administrator bądź jego wspólnicy.

6.7. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, iż Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, znajdujących się poza kontrolą Administratora i do których niniejsze zasady ochrony danych osobowych nie mają zastosowania. Administrator  nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poufności informacji przez zewnętrzne strony internetowe. Administrator dołoży starań, aby wyraźnie zaznaczyć moment, w którym Użytkownik opuszcza Serwis i przechodzi do zewnętrznych witryn poprzez żądanie kliknięcia w link lub poprzez wyświetlenie odpowiedniego komunikatu. Administrator nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przez Sprzedawców wskazanych w punkcie 2.3 podpunkt c) Regulaminu, którzy są niezależnymi administratorami danych osobowych.

6.8. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu realizowane są w sposób i przy pomocy środków technicznych uniemożliwiających dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości danej usługi, a ponadto, pozwalających na jednoznaczną identyfikację stron oraz potwierdzenie faktu złożenia oświadczeń woli i ich treści.

6.9. Podmioty reklamujące się za pośrednictwem Serwisu mogą stosować różne techniki monitorowania w odniesieniu do banerów reklamowych zamieszczanych w Serwisie, wiadomościach e-mail, informacyjnych przesyłanych Użytkownikom przez Administratora. Administrator nie udostępnia podmiotom reklamującym się w Serwisie żadnych danych osobowych użytkowników. Niektórzy reklamodawcy zlecają obsługę i monitorowanie reakcji użytkowników na reklamy innym spółkom. Spółki te również nie mają dostępu do danych osobowych użytkowników. Reklamodawcy oraz spółki świadczące dla nich usługi monitorowania reklam mogą stosować różne techniki gromadzenia informacji o użytkownikach, techniki te jednak nie mają żadnego sposobu aby dotrzeć do danych osobowych przechowywanych przez użytkownika w serwisie.

6.10. Administrator dołoży wszelkich starań aby poinformować użytkownika o chwili kiedy ten opusza Serwis i przechodzi na stronę reklamodawcy. Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem oraz polityką prywatności przyjętą dla stron do których kierowany jest poprzez reklamy zamieszone prze reklamodawców w serwisie, pozwoli to Użytkownikowi dowiedzieć się w jaki sposób informacje zgromadzone przy użyciu wybranych technik są wykorzystywane przez te strony.

6.11. Użytkownik otrzyma zawiadomienie o ewentualnych zmianach zasad przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Zmiany te mogą oznaczać wszelkie modyfikacje, które rozszerzają dozwolony zakres przetwarzania danych osobowych. Zmiany te wymagają zgody Użytkownika poprzez wybór opcji wyrażenia zgody na zaktualizowanym formularzu zgody.

6.12. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian środków ochrony danych osobowych Użytkowników, które nie rozszerzają dozwolonego zakresu i celu przetwarzania danych osobowych. Administrator nie ma obowiązku zawiadamiania Użytkownika o wprowadzeniu tego rodzaju zmian.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług.

7.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Saving Cloud Sp. z o.o., ul. Wiertnicza 89, 02-952 Warszawa, bądź poprzez wysłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: kontakt@kwit.pl.

7.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

7.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Administratora.

7.5. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail podany w reklamacji.

7.6. Reklamacje dotyczące jakości lub wad Produktów nabytych od Sprzedawcy, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy sprzedaży, w tym procesu dostawy Produktu, należy kierować bezpośrednio do Sklepu Internetowego, z którego Produkt pochodzi.

8. Zakończenie świadczenia Usług

8.1 Umowa na podstawie której świadczona jest przez Administratora na rzecz Użytkownika Usługa zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana przez Użytkownika na zasadach określonych w pkt. 8.5

8.2 Umowa zlecenia na podstawie której świadczona jest przez Administratora na rzecz Zleceniodawcy Usługa specjalna zawarta jest na czas oznaczony i rozwiązuje się z momentem zawarcia ze Sprzedawcą specjalnym umowy sprzedaży i dostawy.

8.3. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług poprzez  zablokowanie konta Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, oraz  który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Ponowienie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika jest uzależnione od decyzji Administratora.

8.4. Niepodjęcie świadczenia usług poprzez odblokowanie konta Użytkownika przez okres trzech miesięcy licząc od dnia zablokowania konta, skutkuje rozwiązaniem stosunku prawnego jaki łączył Użytkownika i Administratora z upływem ostatniego dnia tego trzymiesięcznego terminu. Po dniu rozwiązania stosunku prawnego łączącego Użytkownika i Administratora, Administrator uprawniony i zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia konta Użytkownika.

8.5. Na żądanie Użytkownika skierowane w każdym czasie do Administratora zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, Administrator zaprzestanie świadczenia usług poprzez niezwłoczne usuniecie konta Użytkownika. Stosunek prawny łączący Administratora i Użytkownika wygasa z upływem dnia usunięcia konta Użytkownika.

8.6. Upublicznienie przez Użytkownika za pomocą Serwisu jakichkolwiek treści jest równoznaczne z uznaniem przez Niego tych informacji lub treści za ogólnie dostępne. W przypadku przekazania przez Użytkownika jakiejkolwiek informacji, Administrator uprawniony jest do utrwalania, powielania, tworzenia opracowań, publikowania, redagowania, tłumaczenia, rozpowszechniania, prezentowania informacji lub treści w dowolnych środkach przekazu, w części lub całości, w dowolnej formie i częstotliwości, a także przeniesienia tych uprawnień na podmiot trzeci, a Użytkownik zezwala Administratorowi na wykonanie powyższych uprawnień.

8.7. Jeżeli Użytkownik uważa, że jakiekolwiek materiały dostępne w Serwisie lub za jego pośrednictwem naruszają przysługujące mu prawa autorskie do określonego utworu, może on żądać usunięcia tych materiałów z Serwisu lub zablokowania dostępu do nich, przesyłając do Administratora  stosowne pismo, obejmujące następujące informacje:

a) dane identyfikujące dzieło objęte prawami autorskimi Użytkownika. Należy przedstawić opis dzieła i - jeżeli jest to możliwe - dołączyć kopię lub wskazać lokalizację (np. adres URL) autoryzowanej wersji dzieła;

b) dane identyfikujące materiał (wraz z lokalizacją), który według Użytkownika narusza jego prawa autorskie. Należy przedstawić opis materiału i wskazać adres URL, pod którym dany materiał się znajduje lub inne odnośne informacje umożliwiające jego lokalizację;

c) Imię i nazwisko, adres, oraz - ewentualnie - numer telefonu i adres poczty elektronicznej Użytkownika;

d) Oświadczenie Użytkownika stwierdzające, iż przysługują mu prawa autorskie do określonego utworu.

8.8. Jakiekolwiek zastrzeżenia i uwagi dotyczące świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty  elektronicznej na adres kontakt@kwit.pl lub na piśmie na adres Administratora wskazany w Regulamine.

8.9. Cofnięcie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie Jego danych osobowych jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy między stronami; Kwit.pl po zrealizowaniu złożonych zamówień zaprzestaje dalszego przetwarzania danych osobowych oraz usuwa konto Użytkownika.

9. Postanowienia Końcowe

9.1. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie. Każdorazowa zmiana będzie obwieszczona poprzez opublikowanie regulaminu na stronie https://kwit.pl/regulamin  oraz poinformowanie drogą elektroniczną każdego Użytkownika. W sytuacji kiedy Użytkownik nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu, przysługuje mu uprawnienie do rozwiązania stosunku prawnego łączącego go z Administratorem poprzez usunięcie konta w Serwisie korzystając z odpowiedniego formularza. W takim przypadku stosunek prawny łączący Użytkownika i Administratora, ulegnie rozwiązaniu z chwilą usunięcie konta.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną.

9.3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://kwit.pl/regulamin

9.4. Niniejszy Regulamin wiąże Administratora począwszy od dnia 26.01.2015 r.