Arox

Płyn na krety i nornice

500 ml
Średnia ocena:
-/5
opinii:

Opis produktu

Opis produktu
AROX Płyn na krety i nornice

Przeznaczenie: AROX Płyn na krety i nornice jest płynnym środkiem do odstraszania kretów i nornic. Może być stosowany na lotniskach, ziemnych konstrukcjach hydrotechnicznych, nasypach kolejowych, wałach przeciwpowodziowych i obiektach sportowych.
Cechy
skutecznie odstrasza zapachem, nie przeszkadza rozwojowi roślin
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa
Zagrożenie dla środowiska: Nie dopuszczać do niekontrolowanego przedostania się większych ilości produktu do kanalizacji wód lub gleby.

Zalecenia: Przestrzegać zaleceń zawartych na etykiecie. Chronić przed dostępem zwierząt i dzieci.

Środki ostrożności i pierwsza pomoc:

Podczas pracy z preparatem przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny związanych ze stosowaniem czynników chemicznych. Po użyciu umyć i wysuszyć ręce. Unikać wdychania par preparatu. W przypadku wdychania par wyprowadzić na świeże powietrze. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować poszkodowanego w bezpiecznej pozycji bocznej. Zanieczyszczone oko natychmiast płukać bieżącą wodą przy szeroko rozwartych powiekach, przez co najmniej 15 minut. Wyjąć szkła kontaktowe. Natychmiast zapewnić pomoc lekarza. Unikać kontaktu ze skórą. W razie polania, odzież zanieczyszczoną preparatem zdjąć, a zanieczyszczoną skórę dokładnie zmyć wodą. W razie wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską. W przypadku połknięcia wypłukać usta wodą, jeśli poszkodowany jest przytomny podać do picia duże ilości wody. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia dolegliwości zapewnić pomoc lekarską.

Uwaga!

Produkt łatwopalny. Działa szkodliwie przez drogi oddechowe. Działa drażniąco na drogi oddechowe i skórę. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Chronić przed dziećmi. Przechowywać pojemnik w miejscu dobrze wentylowanym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Xn Szkodliwy
Pozostałe informacje
Zawartość substancji czynnej:

olejek lawendowy 50 g/kg

Pozwolenie Nr 4620/11

Zdrowie i styl życia

Informacje o dodatkach: pozostały tekst
Zawiera: oleje fuzlowe i olejek lawendowy.

Przechowywanie i stosowanie

Rodzaj przechowywania
Typ
Przechowywać w temperaturze otoczenia
Przygotowanie i stosowanie
Odstraszanie kretów: Odgarnąć ziemię z kopca. Do otworu wejściowego korytarza podziemnego wlać przynajmniej 50 ml produktu i przysypać lekko ziemią. Czynności te wykonywać przy każdym kopcu.

Odstraszanie nornic: Przynajmniej 50 ml produktu wlać do otworu wejściowego nory i przysypać lekko ziemią. Czynności te wykonywać przy każdym otworze wejściowym. Właściwości odstraszające utrzymują się przez okres 6 dni od zastosowania.

Działanie zapobiegawcze: Zalecane jest również działanie profilaktyczne, mające na celu ochronę przed spenetrowaniem go przez krety. Należy wykopać długi wąski rowek o głębokości kilku centymetrów, następnie wzdłuż rowka wlać AROX płyn na krety i nornice. Po wlaniu płynu rowek należy zasypać ziemią, lekko ubijając.

Postępowanie z odpadami: Odpady zawierają substancje niebezpieczne. Nie mogą przenikać w postaci stężonych roztworów wodnych do ścieków lub systemów odwadniających. Niewielkie ilości rozcieńczać wodą do uzyskania stężenia poniżej 2% i kierować do kanalizacji. Utylizację większych ilości odpadów powierzać wyspecjalizowanym firmom. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.
Przechowywanie
Przechowywać wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych, chłodnych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i źródeł zapłonu; chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od żywności, napojów i pasz.

Okres ważności: 3 lata od daty produkcji

Żaden ze sklepów nie oferuje tego produkt w tym momencie.

Lista sklepów oferujących ten produkt:

Sklep Cena Stan Przejdź
1609 niedostępny

Zmiany cen w ostatnich 30 dniach:

  • Najwyższa cena 1609 Najwyższa cena
  • Średnia cena 1609 Średnia cena
  • Najniższa cena 1609 Najniższa cena

Zapisz się na powiadomienia o cenach!

Otrzymuj powiadomienia, gdy cena tego produktu ulegnie zmianie.

Twój adres został dodany. Dziękujemy!

Średnia ocena:
opinii:
Twoja ocena:

Nikt jeszcze nie ocenił tego produktu. Zrób to jako pierwszy!

Zobacz także


     Chcesz mieć własne e-delikatesy? Otwórz je na Kwit.pl
    Załóż sklep